"Wiosna w lesie" konkurs plastyczny Nadleśnictwa Gryfice

2022-04-14 11:39
Redakcja
2022-04-14 11:39

Nadleśnictwo Gryfice serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Wiosna w lesie”.

Regulamin konkursu plastycznego

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice

UCZESTNICY

 1. Dzieci w wieku przedszkolnym z placówek znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice.
 2. Uczniowie szkół podstawowych będących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gryfice.

CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest:
 • edukacja ekologiczna dzieci oraz propagowanie wiedzy o lesie poprzez wzbudzenie zainteresowania zmianami zachodzącymi w lesie wraz z nadejściem wiosny,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej pobudzonej obserwacją lasu, a także prezentacja możliwości plastycznych dzieci,
 • promowanie i zachęcanie do rodzinnego spędzania czasu na terenach leśnych,
 • pobudzanie wśród społeczności odpowiedzialności za podejmowane działania oraz promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania środowiska naturalnego,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku leśników i leśnictwa,
 • promowanie wiedzy leśnej, kultury i historii związanej z leśnictwem,
 • upowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody i środowiska.

NAGRODA

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I,II i III miejsca.
 2. Przewidziane są również nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.
 3. Organizator zastrzega możliwość przyznawania dodatkowych nagród.
 4. Nagrody zostaną dostarczone do placówek oświatowych, a następnie przekazane przez kadrę pracowniczą laureatom konkursu.

ZASADY KONKURSU

1.   Konkurs dedykowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych będących w zasięgu działalności Nadleśnictwa Gryfice.

2.   W ramach konkursu należy wykonać prace plastyczne, których głównym tematem będzie „Wiosna w lesie”. Wykonane prace powinny nawiązywać do lasu, przedstawiać zmiany jakie można zaobserwować wiosnę w leśnym krajobrazie.

 • format prac: maksymalnie A4
 • technika wykonania dowolna z zastrzeżeniem, że prace muszą być płaskie
 • każdy z uczestników przygotowuje jedną pracę – tylko prace indywidualne, nie grupowe
 • do każdej pracy powinna zostać załączona zgoda rodzica oraz tabela będąca załącznikiem nr 1 do regulaminu.
 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac niezależnie od nich.
 1. Prace wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie należy dostarczyć lub przesłać na adres Nadleśnictwa Gryfice w terminie do 29.04.2022 r. (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki do siedziby nadleśnictwa)

Adres Organizatora

 

Nadleśnictwo Gryfice Osada Zdrój 1

72-300 Gryfice

 

Z dopiskiem: konkurs plastyczny pt. „Wiosna w lesie”

 1. Prace nadesłane bez wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego załącznika nr 1 do Regulaminu nie będą mogły wziąć udziału w konkursie.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych bez wpłacania honorariów autorskich. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.

KRYTERIA OCENY PRAC

 

Oceny prac konkursowych i wyłonienie zwycięzców dokona w terminie 09 maja 2022 roku

4 osobowa Komisja Konkursowa.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na cztery kategorie wiekowe:

 • Przedszkolaki,
 • Uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
 • Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych.

Prace będą oceniane pod kątem samodzielności wykonania oraz zgodności z tematem.

Wyłonienie laureatów oraz umieszczenie wyników na stronie internetowej Nadleśnictwa Gryfice nastąpi 12.05.2022 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany jego warunków bez podania przyczyny, a także zakończenia konkursu bez wyłaniania Laureatów.
 2. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 3. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej Nadleśnictwa Gryfice oraz na organizowanych wystawach jak również w innych celach promocyjnych oraz informacyjnych związanych z konkursem plastycznym. Uczestnicy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez Nadleśnictwo Gryfice

Kontakt w sprawie konkursu: Anna Grabarczyk tel. 697-777-190, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

15.04.2022 08:26

Powinno być Wiosna na terenach po wycince.