W środę sesja Rady Miejskiej w Gryficach. Jaki jest porządek obrad?

2020-09-25 9:20
Katarzyna Adamiak
2020-09-25 9:20

W najbliższą środę, 30 września odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Gryficach. Tym razem radni zdecydują m.in. o współpracy z nową gminą partnerską.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00. Porządek sesji:

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00. Porządek sesji:

 1. Sprawy regulaminowe

a - otwarcie sesji

b - stwierdzenie prawomocności obrad

c - przyjęcie protokołu XXIV sesji RM

d - ustalenie porządku obrad.

 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice, planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na lata 2020-2027.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gryfice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Gryfice a Gminą Otmuchów.
 9. Informacje Wiceprzewodniczącej Rady.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie sesji.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!