Trzeba będzie zapłacić -nowe zasady funkcjonowania przyszpitalnego parkingu

2021-01-22 14:28
Redakcja
2021-01-22 14:28

Pierwsza godzina bezpłatna, każda kolejna – 3 złote - gryficki szpital wprowadza nowe zasady funkcjonowania parkingu.

Fot. medicam.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, iż od dnia 24.01.2021 r. (niedziela) zaczynają obowiązywać nowe zasady funkcjonowania parkingu płatnego niestrzeżonego na terenie SPZZOZ w Gryficach, którego regulamin prezentuje się w całości poniżej – czytamy na stronie internetowej gryfickiej lecznicy.

REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO NA TERENIE SPZZOZ W GRYFICACH

 1. Niniejszy regulamin(„Regulamin”) reguluje zasady korzystania z parkingu („Parking”) oraz dróg wewnętrznych („Drogi Wewnętrzne”) położonych na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27, strefa wyznaczona przed budynkiem przychodni. Wjazd użytkownika („Użytkownik”) na teren Parkingu lub Dróg Wewnętrznych lub pozostawienie pojazdu („Pojazd”) na tym terenie rozumiany jest jako akceptacja przepisów określonych niniejszym Regulaminem oraz zasad odpowiedzialności określonych poniżej.
   
 2. Podmiotem zarządzającym Parkingiem i Drogami Wewnętrznymi jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001803 („Zarządca” lub „SPZZOZ”).
 3. Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, przeznaczony jest dla samochodów o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony oraz motocykli i motorowerów.
 4. Parking jest płatny niestrzeżony. Wjazd na teren Parkingu lub Dróg Wewnętrznych, albo pozostawienie Pojazdu na Parkingu nie skutkuje zawarciem pomiędzy Zarządcą a Użytkownikiem lub właścicielem Pojazdu umowy przechowania Pojazdu lub jakiejkolwiek innej umowy rodzącej zobowiązania lub odpowiedzialność na zasadach innych niż określone niniejszym Regulaminem. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w Pojeździe lub szkody w osobach lub mieniu, powstałe na terenie Parkingu lub Dróg Wewnętrznych. W szczególności (ale nie wyłącznie) Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia Pojazdu lub mienia znajdującego się w Pojeździe.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania przepisów ruchu drogowego oraz innych przepisów prawa dotyczących korzystania, ruchu lub postoju Pojazdów, w tym do stosowania się do wszelkich znaków drogowych umieszczonych na Parkingu i Drogach Wewnętrznych oraz zasad organizacji ruchu. Niezależnie od powyższego, Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych z ramienia Zarządcy za obsługę Dróg Wewnętrznych. Na całym terenie Parkingu oraz na Drogach Wewnętrznych obowiązuje ograniczenie prędkości ruchu do 20 km/h
 6. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach parkingowych.
 7. W przypadku, gdy na terenie Parkingu lub Dróg Wewnętrznych Użytkownik porusza się lub parkuje Pojazdem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu; niewłaściwe zaparkowany Pojazd utrudnia lub blokuje ruch na terenie Parkingu lub na Drogach Wewnętrznych, w szczególności w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu bądź też bezpieczeństwu Użytkowników lub innych osób korzystających z parkingu; pojazd zaparkowany jest poza oznaczonymi miejscami parkingowymi, czyli Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, Zarządca uprawniony jest do:

  a) zwrócenia się do Użytkownika o natychmiastowe dostosowanie się do zasad Regulaminu lub opuszczenie Parkingu lub Drogi Wewnętrznej Pojazdem,

  b) wezwania właściwych służb (w tym policji) w celu odholowania Pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika lub właściciela Pojazdu na prowadzony w tym celu parkinglub podjęcia innych działań przewidzianych przepisami prawa,

  c) zablokowania karty parkingowej, uprawniającej do wjazdu na teren parkingu płatnego i wyjazdu z niego.
   
 8. W przypadku zastosowania przez Zarządcę uprawnienia określonego w punkcie 7 lit. c, Zarządca odblokuje kartę parkingową Użytkownika po dokonaniu przez Użytkownika opłaty w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych); opłatę należy uiścić w kasie lub centrali telefonicznej SPZZOZ w Gryficach. Uiszczenie opłaty nie wyłącza uprawnienia Zarządcy do ustalenia rzeczywistego czasu parkowania Pojazdu i dochodzenia od Użytkownika, oprócz opłaty za odblokowanie karty, należnej opłaty parkingowej.
 9. Użytkownicy korzystający z Parkingu lub Dróg Wewnętrznych, w zakresie związanym z ich działaniem lub zaniechaniem (w tym naruszeniem niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa) ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność:

  a) za wszelkie szkody w Pojazdach, mieniu lub osobach, wyrządzone na terenie Parkingu i Dróg Wewnętrznych– wobec podmiotów poszkodowanych, z obowiązkiem zwolnienia Zarządcy z odpowiedzialności za takie szkody,

  b) wobec Zarządcy, za wyrządzone mu szkody majątkowe, w tym szkody w SPZZOZ, na Parkingu, Drogach Wewnętrznych oraz powiązanej infrastrukturze i wyposażeniu oraz

  c) wobec Zarządcy, za zanieczyszczenie Parkingu lub Dróg Wewnętrznych.

  W przypadku dojścia na terenie Parkingu lub Dróg Wewnętrznych do zdarzenia, które rodziłoby jakąkolwiek odpowiedzialność Użytkownika, o której mowa powyżej, zobowiązany on będzie – przed opuszczeniem Parkingu lub Dróg Wewnętrznych – do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zarządcy lub osób odpowiedzialnych z ramienia Zarządcy za obsługę lub ochronę Parkingu i Dróg Wewnętrznych oraz złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej.
   
 10. W przypadku, gdy Użytkownik zgubi bądź zniszczy bilet parkingowy, zobowiązany będzie do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 30,00 zł(trzydzieści złotych); opłatę należy uiścić w kasie lub centrali telefonicznej SPZZOZ w Gryficach. Uiszczenie opłaty dodatkowej nie wyłącza uprawnienia Zarządcy do ustalenia rzeczywistego czasu parkowania Pojazdu i dochodzenia od Użytkownika, oprócz opłaty dodatkowej, należnej opłaty parkingowej.
   
 11. Niezależnie od wyłączenia odpowiedzialności Zarządcy zgodnie z niniejszym Regulaminem, Użytkownicy zobowiązani są do zabezpieczenia Pojazdów pozostawionych na Parkingu przed kradzieżą.
 12. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który jest umieszczony przy wjeździe na parking. Podstawę do naliczenia opłaty parkingowej stanowi bilet parkingowy zawierający datę i godzinę wjazdu na teren parkingu. Opłata za parkowanie obowiązuje 7 dni w tygodniu - 24 h/dobę; pierwsza godzina jest bezpłatna, każda kolejna godzina – 3,00 zł (trzy złote).
 13. Opłatę parkingową należy uiścić w automatycznej kasie samoobsługowejzlokalizowanej na terenie przychodni lub portierni SPZZOZ w Gryficach.
   
 14. Opłatę parkingową należy uiścić przed udaniem się do pojazdu i opuszczeniem parkingu, bilet parkingowy po dokonaniu zapłaty jest podstawowym dokumentem umożliwiającym opuszczenie parkingu. Po uiszczeniu opłaty należy opuścić parking w ciągu 15 minut. Przekroczenie tego limitu czasowego powoduje obowiązek zapłaty uzupełniającej opłaty parkingowej, przy czym przy naliczaniu tej opłaty poszczególne godziny tego okresu traktowane są w zakresie stawek jako kolejne godziny korzystania z parkingu. W przypadku awarii kasy automatycznej, opłaty za korzystanie z parkingu uiszcza się w kasie lub centrali telefonicznej SPZZOZ w Gryficach.
 15. Z obowiązku uiszczenia opłat zwolnieni są kierowcy:

  a) pojazdów uprzywilejowanych określonych w art. 53 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

  b) pojazdów służbowych, będących własnością szpitala,

  c) pojazdów prowadzonych przez/przewożących osoby niepełnosprawne oznaczonych kartą parkingową, o której stanowi art. 8 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

  d) pojazdów prowadzonych przez Honorowych Dawców Krwi w godzinach funkcjonowania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, tj. 8:00-11:00 (od poniedziałku do piątku) – za czas kwalifikacji i oddawania krwi i jej składników,

  e) pojazdów firm budowlanych i ich pracowników, wjeżdżających na teren szpitala w związku z wykonywaniem robót budowlanych na terenie szpitala,

  f) pojazdów firm obsługi technicznej (wyłącznie brygady wezwane do awarii),

  g) pojazdów firm obsługujących szpital na podstawie ważnego identyfikatora lub po okazaniu stosownego dokumentu,

  h) pojazdów mieszkańców hotelu pracowniczego oraz gości hotelowych budynku przy ul. Niechorskiej 29,

  i) pojazdów dostawczych podmiotów gospodarczych, dzierżawiących lokale od SPZZOZ w Gryficach,

  j) innych pojazdów wskazanych przez Dział Gospodarczy SPZZOZ w Gryficach.
 16. Osoby niepełnosprawne, posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, określoną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, mogą być zwolnione z opłat parkingowych po okazaniu karty parkingowejw kasie rejestracji ogólnej w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:45, a pozostałym czasie na portierni.
   
 17. Kierowca zwolniony z opłaty parkingowej, opuszczający parking musi udać się do kasy rejestracji ogólnej w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:45, a pozostałym czasie na portierni w celu anulowania biletu parkingowego.
 18. Na terenie Parkingu i Dróg Wewnętrznych zabronione jest: palenie tytoniu, picie alkoholu, spożywanie środków odurzających, używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, pozostawianie Pojazdów z uruchomionymi silnikami lub uruchomionym systemem alarmowym, postój lub parkowanie Pojazdów niespełniających wymogów dopuszczających je do ruchu drogowego lub posiadających nieszczelne układy (w szczególności skutkujące wyciekiem cieczy), tankowanie, mycie, sprzątanie, odkurzanie lub naprawa Pojazdów, w tym wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, prowadzenie Pojazdu bez włączonych świateł.
 19. Wjazd na teren Parkingu i Dróg Wewnętrznych oraz wyjazd odbywają się przy wykorzystaniu biletu parkingowego lub karty parkingowej, przekazanej Użytkownikom przez Zarządcę. Zabrania się przekazywania biletu parkingowego lub karty parkingowej osobom trzecim.

Komentarze (20)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Sławek

odpowiedz
22.01.2021 22:04

Uważam to za skandal każdy obywatel powinien miedz prawo darmowego parkowania przy szpitalu czy przychodni co to ma być prywatny folwark płacimy za to ogromnie skladki jeszcze wam mało

P

22.01.2021 22:04

Jareczku, UK już nie jest w UE. Kolejny argument poproszę. Sławciu, podjąłbym z Toba dyskusje ale nie wiem co to znaczy stać pod przechodnią :-(

Sławek a

22.01.2021 22:04

A co ty tak kozaczysz i mnie tu obliczasz niedługo to będziesz płacił za to że stoisz pod przechodnia zobaczymy czy wtedy będziesz tak się wymandrzal żenada

jarek

22.01.2021 22:04

@K najnizsze? W uk tutejszego zusu place 15-20% tego, co ty zaplacisz w PL jako przedsiebiorca, wiec nie pitol mi tu. A kwota wolna od podatku jest w UK na PLNy ponad 60tys, a na miejsowe warunki to roczne najnizsze wynagrodzenie.

K

22.01.2021 22:04

Nie obliczam Cię ani nie kozaczę. Po prostu stwierdzam fakt. Możesz na niego odpowiedzieć i udowodnić mi że się mylę. To się nazywa dyskusja. Wygląda mi jednak na to (wnioskując z braku argumentów o stylu pisania) że możesz nie mieć ku temu predyspozycji.

K

22.01.2021 22:04

Ogromne składki? Dobry dowcip! Płacisz jedne z najniższych składek w Unii Europejskiej. Idź to salonu Polsatu czy innej Cyfry+ i powiedz że chcesz mieć kanały premium za najniższy abonament, zabiją Cię śmiechem

jarek

odpowiedz
22.01.2021 17:59

przciez byl platny i okazala sie ze bezprawnie. Czyby prawo sie zminienilo?

Edward rencista

odpowiedz
22.01.2021 21:16

Dość że muszę wydać na paliwo by dojechać do szpitala z innej miejscowości następnie odczekać jak znam życie w kolejce do lekarza , to jeszcze za te czekanie zapłacę postojowe.Potraficie dobić leżącego.

K

22.01.2021 21:16

Czyli tak naprawdę masz pretensje o to, że nie ma szpitala w każdej wiosce, tak?

Mariusz

odpowiedz
22.01.2021 15:20

Co tak mało i czemu pierwsza godzina darmowa od razu za sam fakt wjechania każdemu po 100 zł i za każdą minutę po 1 zł do tego za rejestracje do specjalisty po 1000 zł za poradę 2000 zł i problem z pacjentami będzie rozwiązany po co komu oni w szpitalu czy przychodni

Mariusz

22.01.2021 15:20

H widac zdrowie ci dopisuje bo załatwić coś w tym szpitalu w ciągu godziny to graniczy z cudem chyba że kurier który tam paczki wozi a tak na marginesie nie palę ani mój tata Stanisław

H

22.01.2021 15:20

Jest idealnie. Jak Pan Stasiu przywiezie swoją żonę Halinę do przychodni, to nie musi okupować miejsca parkingowego zaśmiecając przy okazji okolicę niedopałkami papierosów. A jak sytuacja zmusi do dłuższego parkowania to zamiast kupić dwóie paczki szlugów opłacisz sobie 10h postoju.

KASJER

odpowiedz
22.01.2021 15:37

DZIADOSTWO, DZIADOSTWO , JESZCZE RAZ DZIADOSTWO

Ben

odpowiedz
22.01.2021 21:29

Darmowa opieka medyczna :D. A tak poza tym to zapis o darmowej godzinie mogą zlikwidować. Znacie kogoś kto w godzinę coś załatwił w tym szpitalu? 😂. No i rozumiem, że płatny także dla pracowników. 80% miejsc zajmuje personel.

P

22.01.2021 21:29

Od kiedy parkowanie wchodzi w zakres opieki zdrowotnej? Pracownicy dostają osoby parking za szpitalem, więc nic się nie bój. Zresztą - pokaż mi zakład/urząd gdzie pracownicy nie parkują samochodami pod nim.

Nana.

odpowiedz
22.01.2021 19:18

I odechce się Nam leczenia stacjonarnego...Będziemy błagać o Teleporady.. Za rok będzie 5 za dwa 10 za godzinę...a i szpital w końcu odetchnie od tych wszystkich znienawidzonych chorych...😂😂😂😂😂Jeszcze nie zapomnijcie o opłacie klimatyczniej...ze 5 zl za dobę za oddychanie..😙

grosz

odpowiedz
22.01.2021 15:32

Płacę i nie jest strzeżony ? To jest jakaś kpina. Jeszcze troche i ktoś się za to wezmie albo zgłosi gdzie trzeba.

jarek

22.01.2021 15:32

a w centrum miasta masz strzezony? Skad ty spadles

Mieszkaniec

odpowiedz
23.01.2021 13:01

Kuźwa budują za nasze ,a potem jeszcze chcą haracz. Banda złodziei.

23.01.2021 13:05

Czyje pieniądze wybudowali ten parking ,bo jeśli za unijne to nie wolno im nas kasować za postój przez 5 lat.