Prezes GTBS pisze do radnej

2024-06-19 15:15
Sylwester Wasiak
2024-06-19 15:15

Izabela Frynas, prezes Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wystosowała list otwarty do radnej Aleksandry Muszyńskiej-Popielarczyk. Treść publikujemy w materiale.

Goleniów, 19 czerwca 2024 r.

Izabela Frynas
Prezes Zarządu
Goleniowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Radna Rady Miejskiej w Goleniowie
P. Aleksandra Muszyńska-Popielarczyk

LIST OTWARTY


W związku z intensyfikacją działań Pani Radnej w tym w lokalnych mediach oraz na portalach społecznościowych, polegających na  wypowiadaniu się negatywnie na temat mojej osoby jako Prezesa Zarządu Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”), zarzucaniu mi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki, które powodują paraliż działalności oraz niewłaściwe zarządzanie pracownikami, pragnę zaprotestować wobec takiego postępowania. Stawiane zarzuty o funkcjonowaniu Spółki nie znajdują potwierdzenia w faktach. Działania takie bezpośrednio bądź pośrednio naruszają moje dobre imię oraz mogą wpływać na postrzeganie mojej osoby w sferze publicznej jako niegodnej zaufania, a tym samym uniemożliwiając lub utrudniając prowadzenie działalności zawodowej.
Przedstawiane przez Panią twierdzenia nie mają również poparcia w skutkach prowadzonej przez Spółkę działalności w okresie, kiedy pełnię funkcję Prezesa Zarządu. Wielokrotnie odpowiadałam na zapytania bądź interpelacje Radnych w zakresie prowadzonej działalności spółki oraz spraw pracowniczych, w tym również na pytania pochodzące bezpośrednio od Pani. W związku z tym nie będę powielała faktów wcześniej przedstawianych w pisemnych odpowiedziach. Jedynie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że moje działania i efektywność wprowadzonych zmian oraz realizowanych zadań w okresie ostatnich trzech lat wpłynęła na rozwój całej gminy Goleniów oraz bezpośrednio na jakość życia samych mieszkańców. Prowadzenie obsługi mieszkańców na wysokim poziomie, transparentność oraz rzetelna realizacja powierzonych zadań wymagają odpowiedniego nakładu pracy oraz wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim pracy osób, które cechują się nienagannym charakterem, właściwą postawą i zaangażowaniem. Nie każdemu odpowiada formuła podwyższania jakości świadczonych usług, rzetelności czy profesjonalizmu i transparentności w działaniu. To właśnie w okresie, kiedy pełnię funkcję Prezesa Zarządu dokonaliśmy wielu pozytywnych zmian w zarządzaniu i gospodarowaniu zasobem gminy oraz zasobem własnym spółki. Skala inwestycji, remontów i pozyskania na ten cel zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finansowania, niespotykana dotychczas, pozwoliła na intensywny
rozwój mieszkalnictwa w gminie, a co za tym idzie zwiększenia możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców. Powyższe wiązało się ze wzrostem ilości zadań w Spółce oraz wzrostem wymagań w stosunku do pracowników. Nie każdy odnalazł się w nowych realiach, przy zwiększonej intensyfikacji nakładów pracy i podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych.
W tym miejscu wskazuję, że średni poziom zatrudnienia w etatach na koniec 2020 roku wynosił 23,38, natomiast obecnie na koniec maja 2024 roku wynosi 24,28 etatu (zwiększenie od 2022 roku).
Natomiast średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełen etat w okresie 2020-maj 2024
wyniosło odpowiednio:
Rok 2020: 3 621,40 zł
Rok 2021: 4 805,35 zł
Rok 2022: 5 175,08 zł
Rok 2023: 5 691,99 zł
Okres I-V 2024: 6 450,77 zł
W stosunku do dotychczasowych zasad wynagradzania obowiązujących w Spółce, po objęciu funkcji Prezesa: przyspieszyłam termin wypłat nagród rocznych pracowników, wprowadziłam dodatkową premię uznaniową, dodatek funkcyjny dla osób na kierowniczych stanowiskach, dodatkowy dzień urlopu, a praca w godzinach nadliczbowych rozliczana jest zgodnie z Kodeksem Pracy, wg woli pracownika, odpowiednio jako wynagrodzenie lub czas wolny. Wcześniej rozliczenie godzin nadliczbowych dokonywano wyłącznie poprzez odbiór dni/godzin wolnych od pracy.
Jednocześnie zwiększyłam poziom zatrudnienia, ponadto wyodrębniono komórkę w zakresie windykacji i regulacji stanów prawnych. Jako wsparcie pracowników, dodatkowo w formie umowy zlecenia pozyskiwano osoby do prac organizacyjnych, typu wpinanie dokumentów, wysyłka, czy drobne prace biurowe. W okresie pełnienia funkcji Prezesa pozyskałam osoby przygotowane merytorycznie do zadań realizowanych w Spółce. Niestety część z tych osób ze względu na miejsce zatrudnienia, rodzaj pracy lub uzyskanie znacznie wyższych zarobków zmieniło pracę, poszukując dla siebie nowych lepszych warunków zatrudnienia. Jest to proces zupełnie normalny i przypisywanie winy z tego tytułu Prezesowi Spółki ciężko uznać za merytoryczne. Z łącznej liczby osób, które rozwiązały umowę o pracę, w okresie pełnienia przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu 7. pracowników zostało zatrudnianych w okresie ostatnich trzech lat. Rotacja pracowników jest sprawą normalną na rynku pracy.
Zwracam uwagę, że obecnie Spółka realizuje zadania, których wcześniej nie realizowała, poszerza zakres i skalę dotychczasowych działań, a co istotne poza wykonywaniem bieżących obowiązków dokonywana jest analiza i poprawa spraw zaszłych oraz uzupełnianie brakujących
informacji, koniecznych do właściwej realizacji obecnych zadań. Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że sprawy kadrowe, organizacja pracy oraz podział zadań jest kompetencją kierownika jednostki, który realizuje te zadania bezpośrednio oraz pośrednio poprzez osoby pełniące funkcje kierownicze w Spółce.
Natomiast podstawowym obowiązkiem każdego pracownika, zgodnie z art. 100 § 1 KP jest wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę. Pracownicy Spółki wykonują swoje zadania w godzinach pracy, w przypadku konieczności wykonywania zadań w godzinach przekraczających normalny wymiar czasu pracy odpowiednio otrzymują wynagrodzenie za nadgodziny lub czas wolny. Jednocześnie wskazuję, że zarówno z powodów wyżej opisanych jak i z tytułu zadań bieżących, które wymagają dotrzymania terminów konieczne bywa wykonywanie pracy w godzinach przekraczających normalny czas pracy.
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że prowadzona od dłuższego czasu kampania poszukiwania zarzutów wobec mojej osoby wynika bądź z osobistej niechęci, bądź braku akceptacji pracy w trybie nowych zasad, wymagających wykonywania pracy rzetelnie, świadomie, na wyższym niż dotychczas poziomie. Nie pozostaje to bez wpływu na opinię o samej Spółce, niesłusznie i bezpodstawnie wykreowaną, obniżając tym samym komfort pracy zaangażowanych pracowników.
Stwierdzenia Pani Radnej, postawione tezy o paraliżu Spółki, niewłaściwym zarządzaniu uważam za noszące znamiona zniesławienia, szczególnie że są one wielokrotnie powielane oraz zamieszczane w social mediach, udzielanych wywiadach czy publikacjach umieszczanych na wybranych lokalnych portalach.
Każdy z nas ma prawo oczekiwać ochrony swoich dóbr osobistych oraz reagować na wszelkie okoliczności naruszające te dobra, bądź noszące znamiona zniesławienia. Podobnie w przypadku dobrego imienia Spółki. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że Pani jako Radna posiada pełne prawo wglądu do informacji na postawie art. 24 ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Przypominam również, że z tego prawa Pani nie skorzystała mimo gotowości Spółki do udostępnienia dokumentów, o które Pani wnosiła jako Radna Gminy Goleniów, na podstawie zgłoszonego wcześniej żądania.
Obecnie, z powodów jak wyżej wskazałam, protestuję przeciwko publicznemu stawianiu tez nie popartych faktami oraz nieprawdziwych zarzutów, które mogą skutkować utratą zaufania do mojej osoby, a w konsekwencji zaważyć na moim dalszym życiu zawodowym. Jednocześnie mając na względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz szanując organ stanowiący Gminy, a także Radnych Rady Miejskiej niniejszym składam list otwarty, licząc na refleksję zarówno w przedmiotowej sprawie jak i w zakresie ogólnych zasad postępowania, w tym przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Z uszanowaniem
Izabella Frynas

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!