PCPR w Gryficach poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą

2023-05-29 15:18
Artykuł partnera
2023-05-29 15:18

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka.

Podstawowe warunki dla kandydatów zgodnie z art. 42 ust. 1-3 Ustawy o wspieraniu rodziny                               i systemie pieczy zastępczej może być powierzone osobom, które: 

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; 

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

 4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

 a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050), oraz 

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym; 

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

 7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

 a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

 b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, 

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 

8) nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Ponadto Kandydaci zobowiązani są do ukończenia stosownego szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny

 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

Jeżeli jesteś chętny, aby podzielić się domem i przyjąć do rodziny dziecko potrzebujące domu i opieki, zgłoś się do nas:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFICACH ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, UL. DWORCOWA 22, 72-300 GRYFICE

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I piętro pokój nr 4

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon: 91 38 466 26, e-mail: pcpr@gryfice.pl

www.pcprgryfice.pl

Wszelkie informacje oraz druki dla kandydatów dostępne są na stronie internetowej PCPR w Gryficach: www.pcprgryfice.pl oraz bip  www.pcpr.gryfice.ibip.pl

 

 

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!