Liczyłem, że pojawią się nowi oferenci

2020-08-23 13:00
Sylwester Wasiak
2020-08-23 13:00

Już jutro o godz. 15.30 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Goleniowie w całości poświęcona gospodarce odpadami w Gminie Goleniów. Jednym z punktów jest podwyżka ceny za odbiór śmieci. Proponowana nowa stawka to 31 złotych od osoby. O tej sprawie oraz o zwycięskiej w przetargu spółce PGK rozmawiamy z Robertem Kuszyńskim, radnym Rady Miejskiej w Goleniowie.

- Jest Pan radnym, który na ostatniej sesji wykazał się chyba największą aktywnością w sprawie gospodarki śmieciowej w gminie Goleniów. Czy jest Pan zadowolony z uzyskanych wówczas odpowiedzi od burmistrza H. Zajko i prezesa PGK?
- Sytuacja, o której wspomina Pan redaktor to tylko niewielka część mojej pracy i próby uzyskania rzetelnych odpowiedzi na stawiane przeze mnie pytania zarówno do Pana Prezesa Cieślińskiego, jak i Burmistrza Goleniowa – w tym przypadku reprezentowanego przez Pana Henryka Zajko. Moja aktywność w zakresie gospodarki śmieciowej w gminie Goleniów spowodowana jest złożonym przez Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, z którym to jako radni mieliśmy okazję zapoznać się podczas prac Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 16 czerwca. Odpowiadając na postawione pytanie, czy jestem zadowolony z uzyskanych odpowiedzi, niestety nie. Stąd też na początku sesji w punkcie dotyczącym przedstawienia porządku obrad sesji i zgłaszania wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę złożyłem wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Goleniowie o wprowadzenie pod obrady wysokiej rady punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdania z działalności PGK za 2019 rok, prosząc jednocześnie, aby na sesji był obecny Prezes tej spółki. Niestety wniosek ten nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i został odrzucony, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Na szczęście chwilę wcześniej kolega radny Pan Krzysztof Zajko wprowadził pod obrady projekt dotyczący udzielenia informacji o stanie gospodarki odpadami w Gminie Goleniów, stąd też w dalszej części mogłem zadawać pytania na temat sytuacji finansowej przywoływanej spółki.
- Wówczas sytuacja wyglądała tak, że gmina rozpisała II przetarg na odbiór odpadów. Teraz już wiemy, że ponownie jedynym oferentem jest goleniowskiego PGK. Jest to dla Pana zaskoczeniem?
- Tak i to bardzo dużym, liczyłem na to, że w przetargu pojawią się nowi oferenci, chociażby po to, aby poznać realne koszty obsługi gospodarki śmieciowej, ale również po to, aby goleniowskie PGK nie windowało cen i opłat, które niestety na samym końcu przekładają się na nas - mieszkańców Gminy i Miasta Goleniów. Oczywiście mam swoje przemyślenia, dlaczego żadna inna firma nie złożyła oferty i nie wystartowała w tym przetargu. Według mojej oceny dwa główne powody to: konieczność posiadania bazy przeładunkowej przez oferenta – w tym przypadku firmy, które wywożą zebrane odpady bezpośrednio do punktów odbiorów automatycznie odpadły z przetargu, zaś drugim powodem jest odległość do tychże punktów odbioru. Dotychczasowy operator tj goleniowski PGK jest tylko pośrednikiem, który większość odpadów wywozi do PSZOK w Myśliborzu. Do Myśliborza mamy około 100 km w jedną stronę a tymczasem na przykład do PSZOK w Słajsinie tylko 35 km. Proszę zauważyć, ile możemy zaoszczędzić tylko na samych kosztach paliwa, nie mówiąc już o kosztach pracy ludzkiej czy też pracy sprzętu. Stąd też od około roku głośno namawiam Pana Burmistrza, aby podjął rozmowy, chociażby z Celowym Związkiem Gmin R XXI, celem możliwości wywozu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Słajsinie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że w końcu coś się ruszyło i Burmistrz Gminy Goleniów w końcu podjął rozmowy z R XXI. Oprócz R XXI w okolicy mamy jeszcze kilka innych takich firm, chociażby Stargard czy Szczecin, który posiadają własny zakład unieszkodliwiania odpadów. Tych rozwiązań jest naprawdę kilka.
- W trakcie poprzedniej sesji sugerował Pan, by wysłać zaproszenie do minimum 3 oferentów. Z informacji uzyskanych od burmistrza Zajko wynika, że były zapytania od innych niż PGK firm, jednak tylko ta goleniowska złożyła ostatecznie ofertę. Gmina Goleniów nie jest atrakcyjna dla innych podmiotów z branży śmieciowej?
- Tak jak poprzednio na najbliższej sesji złożę wniosek o udostępnienie przez burmistrza kompletnej dokumentacji przetargowej. Będę chciał przeanalizować jej poprawność a także prawdopodobnie spróbuję skontaktować się z przedstawicielami tych firm, z których były zapytania i postaram się znaleźć odpowiedź na to pytanie.
- Na ostatniej sesji zgłosił Pan szereg pytań i swoich wątpliwości co do funkcjonowania spółki PGK. Uzyskał Pan już odpowiedzi od prezesa spółki na te pytania, czy one Pana satysfakcjonują?
- Tak jak już wcześniej wspomniałem, nie tylko na sesji, ale także podczas prac Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 16 czerwca zadawałem szereg pytań co do funkcjonowania spółki PGK, na podstawie przedłożonego sprawozdania finansowego za 2019 rok, które w pewnym uproszczeniu jest zarówno syntetycznym, jak i finansowym opisem firmy, ponieważ pokazuje ono przetworzone dane o transakcjach oraz zdarzeniach gospodarczych zachodzących w danej firmie. Jest to tak zwana synteza zjawisk, jakie zachodziły w danej firmie, pokazując jednocześnie czy np. koszty działalności danej firmy nie są za wysokie lub za niskie, czy dana firma się rozwija, inwestuje a może tylko czerpie zyski. Co do oceny sytuacji goleniowskiego PGK myślę, że w pierwszej kolejności organ właścicielski powinien dokonać takiej analizy, w tym przypadku burmistrz, opierając się nie tylko na sprawozdaniu biegłego rewidenta, ale również na podstawie danych finansowych, bilansu, rachunku zysków i start czy też zestawieniu zmian, jakie zaszły w kapitale własnym tejże spółki. Ze swojej strony poprzez szereg zadanych pytań jasno wskazałem uwagi i wątpliwości, jakie mam co do jej funkcjonowania. Tutaj chciałbym nawiązać do mojej wypowiedzi z obrad sesji, że w żadnym wypadku nie podważam opinii biegłego rewidenta, ponieważ biegły rewident przeprowadza badanie sprawozdania finansowego zwracając uwagę między innymi na poprawność przepisów Ustawy o rachunkowości, natomiast moje uwagi skupione są głównie na analizie bilansu. Co do kwestii zadanych przeze mnie pytań oraz uzyskanych od Prezesa spółki odpowiedzi muszę przyznać, że kilkukrotnie ponownie za pośrednictwem Burmistrza składałem pisemne wnioski o uzupełnienie udzielonych odpowiedzi. Liczyłem, że będą one pisane językiem ekonomicznym, a nie przemyśleniami Pana Prezesa, który w jednym z pism wskazuje, że „... czytając pismo skierowane do Pana Burmistrza z pewnym zażenowaniem spostrzegam, że pytania zawarte w piśmie Pana Radnego, de facto skierowane są do mnie ….” co do samej jakości udzielonych odpowiedzi, no cóż, patrząc na to, że zarówno Panu Prezesowi, jak i mi nie jest obcy język ekonomiczny, to z uzyskanych odpowiedziach „poczułem ekonomiczny niedosyt”
- Sygnalizował Pan tam zwłaszcza olbrzymie koszty, jakie ponosi PGK na tzw. usługi obce (ok. 6mln rocznie). Już wiadomo skąd tak duże koszty?
- I to jest dobre pytanie, proszę zauważyć, iż w dniu 16 czerwca zadając to pytanie podczas prac Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej otrzymałem odpowiedź od Pana Prezesa, że w znacznej mierze koszty te są spowodowane koniecznością wynajmowania sprzętu a tymczasem na sesji Pan Prezes twierdzi, że jednak głównym kosztem usług obcych są koszty wysypisk obcych. Myślę, że dalszy komentarz w tym przypadku jest zbyteczny.

Niebawem druga część rozmowy, a w niej zapytamy radnego R. Kuszyńskiego m.in. o to:
- czy realne jest zmniejszenie kosztów gospodarowania odpadami w gminie Goleniów?
- czy zgodzi się na proponowane przesunięcia w budżecie gminy?
- czy zagłosuje za podwyżką do poziomu 31 zł od osoby za odbiór śmieci
- czy wreszcie będzie głosował za udzieleniem absolutorium burmistrzowi R. Krupowiczowi?

 

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Andrzej Cieśliński

odpowiedz
24.08.2020 15:11

Szanowny Panie Radny, W piśmie do Pana Roberta Krupowicza Burmistrza Gminy Goleniów pisze Pan: "4. W temacie usług obcych, w dniu 16 czerwca bieżącego roku na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej w punkcie dotyczącym "Oceny wyników działalności oraz analizy finansowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za 2019 r. wskazał Pan, iż na kwotę 6 586 140,98 zł związaną z pozycją "usługi obce" wydatki te są spowodowane wynajmem sprzętu zewnętrznego w celu zapewnienia ciągłości odbioru usług a tymczasem na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2020 roku wskazał Pan, że koszt usług obcych spowodowane są podwyższeniem cen na odbiór w instalacjach. Jak mam to rozumieć ? Czy oznacza to że: - na koszty opłat na wysypiskach obcych w roku 2019 wydatkowali Państwo 5 258 241,12 zł a na wynajem sprzętu z zewnątrz w celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów kwotę 1 327 899,86 zł?" Odnosząc się do powyższego: 1. W kwestii formalnej - do kogo Pan pisał swoje pismo, do Pana Burmistrza, czy do Prezesa PGK? 2. W kwestii ekonomicznej, poniżej moja odpowiedź na zadane pytanie: "Ad 4) W odniesieniu do kategorii kosztowej usługi obce wyjaśniam, iż kategoria ta nie stanowi katalogu zamkniętego i obejmuje miedzy innymi usługi transportowe, usługi sprzętu ciężkiego, przewozy osób, wydatki na łączność, remonty bieżące, wynajem, koszty wysypisk, usługi bankowe itp. Nie można zatem, jak uczynił to Pan Radny, upraszczać tego katalogu do dwóch pozycji: opłat na wysypiskach obcych i za wynajem sprzętu. Zapewne Panu Radnemu umknęło w mojej wypowiedzi sformułowanie „między innymi”. Istotę mojej wypowiedzi stanowi porównanie wydatków ujętych w pozycji usługi obce, które w roku 2018 wynosiły 4.921.255,96 zł a w roku 2019 6.586.140,98 zł a więc wzrosły o 1.664.885,02 zł, z czego koszty wysypisk obcych, które wynosiły w 2018 roku 3.480.922,17 zł wzrosły w roku 2019 do kwoty 5.258.241,12 zł a więc o kwotę 1.777.318,95 zł. Z porównania tych kwot wynika, iż wzrost kosztów w pozycji usługi obce jest spowodowany czynnikami od firmy zupełnie niezależnymi a wynikającymi z podniesienia opłat za odbiór odpadów w instalacjach." Z poważaniem Andrzej Cieśliński