Kolejne, duże pieniądze pozyskane przez ZWiK Trzebiatów. Tym razem na gospodarkę ściekową w gminie

2020-06-26 16:02
Adam Litwinowicz
2020-06-26 16:02

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie przygotowuje się do kolejnej inwestycji, która jest kluczowa dla mieszkańców gminy Trzebiatów. Realizacja jej zapewni bezpieczeństwo przesyłu ścieków z Mrzeżyna i Rogowa do oczyszczalni w Trzebiatowie

26 czerwca Prezes Zarządu ZWiK Trzebiatów Grzegorz Jelonek podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie aneks do Umowy o dofinansowanie dotyczącej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa pn.: „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”- rozszerzający projekt o dodatkowe, nowe zadanie inwestycyjne pn. Remont i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mrzeżynie”.

 

- Pilna realizacja remontu i modernizacji kanalizacji sanitarnej w Mrzeżynie  wynika z faktu, że już podczas poprzedniego sezonu letniego (2019), podczas awarii ciśnieniowego kolektora ściekowego na odcinku Mrzeżyno- Trzebusz (ponad 4 km) stwierdzono znaczny stopień jego zdekapitalizowania – wyjaśnia Grzegorz Jelonek. - Rurociąg o średnicy 315mm ma ponad 25 lat i wymaga pilnego remontu, ponieważ w wypadku jego awarii i rozszczelnienia nastąpi utrata możliwości przesyłu ścieków z Mrzeżyna i Rogowa do oczyszczalni w Trzebiatowie, a jedynym ratunkiem w takiej sytuacji byłby kontrolowany zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Rega i do Bałtyku, co spowodować może katastrofę ekologiczną (podobną do tej w Gdańsku Oliwie) , a także gospodarczą dla gminy, w wypadku zamknięcia z tego powodu plaż i kąpielisk morskich, gdyż do czasu jego naprawy nastąpi brak jakichkolwiek innych możliwości przesyłu ścieków z terenu Mrzeżyna i Rogowa do oczyszczalni – dodaje.  Ponadto pompy dużej mocy oraz mechaniczna krata ściekowa zamontowane w przepompowni głównej w Mrzeżynie, mające również ponad 25 lat i znaczny stopień zużycia wymagają również pilnej wymiany, gdyż ich awarie również grożą wyłączeniem ich z eksploatacji, gdyż komora przepompowni była wybudowana jeszcze w latach 80-tych XX wieku i odbiera ona wszystkie ścieki z terenu miejscowości Mrzeżyno i Rogowo oraz przetłacza je na odległość 13 km do oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie. Obie te miejscowości są miejscowościami nadmorskimi, w którym w sezonie letnim przebywa dodatkowo około 20 tysięcy turystów. Z roku na rok przybywa w nich również nowych domów, mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości. W tej sytuacji, dla utrzymania bezpieczeństwa technicznego i ekologicznego oraz uniknięcia braku możliwości odbioru i oczyszczania ścieków, remont i modernizację kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompownią ścieków) w Mrzeżynie  stał się rzeczą pilną i niezbędna, którą należy przeprowadzić do końca 2021 r. lub najpóźniej do sezonu letniego 2022r. 

- Realizacja zadania „Remont i Modernizacji kanalizacji sanitarnej w Mrzeżynie”  pozwoli na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce – zauważa Grzegorz Jelonek.

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. posiada niezbędną dokumentację techniczną oraz na część zadania oraz pozwolenie na budowę. Przeprowadzenie już teraz remontu i modernizacji kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku 4,1 km (Mrzeżyno-Trzebusz) oraz remont przepompowni głównej – jako elementu odpowiedzialnego za gromadzenie i przesył ścieków wraz z wymianą jej wyposażenia pozwolą nam bezpiecznie prowadzić gospodarkę ściekową do czasu pozyskania środków na planowane wybudowanie II nitki ciśnieniowego kolektora ściekowego w nowej perspektywie finansowej.

Planowane zadanie, jest szóstym rozszerzeniem projektu, realizowanego przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. i  niewątpliwie przyczyni się  do zwiększenia celów i rezultatów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Trzebiatów. W wyniku wprowadzenia dodatkowego zadania nastąpi zwiększenie dotychczasowego dofinansowania o ponad 2 mln 300 tys. zł oraz wydłużenie okresu realizacji projektu do końca 2021r.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Ala

odpowiedz
27.06.2020 10:50

Szkoda, że ktoś taki jak pan Jelonek nie pracuje w gminie Brojce.