75 procent dofinansowania na budowę studni

2020-05-06 11:59
Tomasz Krupecki
2020-05-06 11:59

75% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3.800 zł - mogą pozyskać mieszkańcy gminy Płoty na budowę studni. 

Gmina Płoty  zgodnie z Uchwałą Nr XVI/133/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2019 r. informuje o możliwości pozyskania dofinansowania na budowę studni.

Wysokość dotacji wynosić będzie 75% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3.800,00zł. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków. Pozytywna weryfikacja wniosków jest podstawą do podpisania umowy pomiędzy mieszkańcem, a Gminą Płoty i przyznania dotacji.

 Harmonogram pozyskania dotacji:

1.   Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Miejskiego w Płotach

2.   Rozpatrzenie wniosku przez Komisję ds.wniosków i dotacji 

3.   Podpisanie umowy – do 14 dni od otrzymania wezwania,

4.   Realizacja zadania – do 30 października 2020 r.,

5.   Protokólarny odbiór zadania rzez Komisję ds. wniosków i dotacji

6.   Wypłata dotacji

7.   Przedłożenie dokumentów rozliczeniowych do Urzędu Miejskiego w Płotach – do 15 listopada 2020 r.

 

WAŻNE! Dotacji nie podlegają:

a)   koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,

b)   koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,

c)   koszty transportu,

d)   koszty eksploatacji i konserwacji studni,

e)   koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań.

Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania).

Faktury, rachunki dokumentujące poniesione nakłady na zrealizowanie zadanie inwestycyjne powinny być datowane po podpisaniu umowy o udzieleniu dotacji.

Kompletne wnioski o udzielenie dotacji na 2020r., dostępne są do pobrania w Urzędzie Miejskim
(pok. Nr 17, 21-22) lub na stronie internetowej 
www.ploty.pl