Zagospodarowanie terenów przy murach obronnych w Trzebiatowie coraz bliżej

2020-03-04 12:31
Adam Litwinowicz
2020-03-04 12:31

28 lutego zakończył się termin na składanie ofert w przetargu na zadanie dotyczące „Zagospodarowania na cele rekreacyjne i społeczne terenów podmiejskich położonych wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie”. W terminie do tego wyznaczonym, ofertę złożył jeden wykonawca.

Trzebiatów czeka na inwestycję, która upiększy północną część miasta.  Gmina Trzebiatów podjęła się realizacji inwestycji polegającej na rewaloryzacji parku oraz zabezpieczeniu i rewaloryzacji murów obronnych wokół Starego Miasta w Trzebiatowie wzdłuż ul. Krętej, na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Głębokiej. Obecnie gmina prowadzi przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne i społeczne terenów podmiejskich położonych wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie”. W terminie do tego wyznaczonym, ofertę złożył jeden wykonawca na cenę 2 970 730,00 zł brutto. Pod względem cenowym, jest to oferta bardzo korzystna, ponieważ nie przekracza środków przeznaczonych na realizację tego zadania, tj. 3 160 010,00 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, z działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Poziom dofinansowania ze środków UE: 65%.

Główny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  1. Rekonstrukcje fragmentów korony muru, szereg prac remontowych oraz zabiegów konserwatorskich przy elewacjach muru, w oparciu o przygotowany program prac konserwatorskich oraz wytyczne konserwatora zabytków.
  2. W zakresie robót będzie również uporządkowanie zieleni od strony pola, usunięcie wtórnej nawierzchni z płyt betonowych od strony miasta i uporządkowanie przymrurza - profilowanie terenu ze spadkiem od muru ku środkowi ulicy, wykonanie bruku ulicy z kamieni granitowych – pełna długość odcinka. Jednocześnie wprowadzenie kanalizacji burzowej wzdłuż muru - likwidacja istniejących rynsztoków.
  3. Ponadto zaprojektowano skomunikowanie działki z pozostałą częścią murów obronnych poprzez remont istniejących schodów gruntowych w sąsiedztwie ul. T. Kopciuszki i ul. Głębokiej. Wzdłuż muru zaprojektowano ciąg spacerowy wykonany jako naturalna ścieżka z nawierzchni wodoprzepuszczalnej.
  4. Teren będzie zaopatrzony w oświetlenie parkowe na słupach i gruntowe, podkreślające walory architektoniczno - urbanistyczne obwarowań miejskich i umożliwiające korzystanie z parku po zmierzchu.
  5. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać nowe nasadzenia zieleni zgodnie z projektem urządzenia zieleni, a także dostarczyć i zamontować obiekty małej architektury.
  6. Po rewitalizacji, teren przedmurza pełnić będzie rolę terenu rekreacyjno – parkowego z możliwością zapoznania się przez zwiedzających z zabytkowym zespołem murów obronnych m. Trzebiatów. Teren zielony pomiędzy murem obronnym a brzegiem rzeki zaprojektowano jako teren rekreacyjny, w tym:
  • plac zabaw dla dzieci,
  • siłownia dla dorosłych,
  • miejsca z ławkami parkowymi i oświetleniem parkowym.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!