Usługi częściowo płatne do końca roku

2023-06-19 9:00
Sylwester Wasiak
2023-06-19 9:00

O wprowadzeniu częściowych odpłatności za usługi społeczne rozmawiamy ze Zbigniewem Łukaszewskim, dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Goleniowie.

 

- Proszę wskazać powody, dla których usługi społeczne w CUS będą od września odpłatne?
- Na realizację usług społecznych pozyskano środki pochodzące z projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, POWR.02.08.00-00-0063/20. Powodem wprowadzenia częściowych odpłatności za usługi społeczne jest zakończenie finansowania z projektu z dniem 31.08.2023r. Zakładamy ponoszenie częściowej odpłatności za wybrane usługi w okresie od 01.09.2023r. do 31.12.2023r.

- Jakie było zainteresowanie mieszkańców w zakresie wypełniania ankiet dotyczących proponowanych zmian? Ile osób wzięło udział w tym badaniu?
- Mieszkańcy wykazali zainteresowanie i zaangażowanie w obecny stan świadczenia usług społecznych w Gminie Goleniów. W trakcie badań wpłynęło 160 ankiet wypełnionych przez mieszkańców. Ponadto, w debacie społecznej wzięło udział 40 mieszkańców naszej gminy. Dodatkowo analizie poddano realizowane usług społeczne w trakcie spotkań: z zespołem ds. CUS przy Burmistrzu Gminy Goleniów, z pracownikami CUS oraz z przedstawicielami podmiotów realizujących usługi społeczne.

- Jaki będzie zakres odpłatności od 1 września, które usługi będą miały najwyższy procent odpłatności, a które najmniejszy?
- Usługi realizowane przez CUS w ramach Programu Usług Społecznych od 1.09 - 31.12.2023 będą finansowane m.in. ze środków własnych z innych dostępnych zewnętrznych programów, jak i w określonej % wartości usługi lub jej elementu płatnego przez odbiorcę. W skład usług podlegających częściowym odpłatnościom do 50 % wartości wchodzą: wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, usługi opieki nad dziećmi, mobilny konsultant snu, transport dla seniora i osoby z niepełnosprawnościami, grupy wsparcia, mobilny konserwator-złota rączka, programy wspomagające zdrowy styl życia, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (dt. sprzętu o wartości powyżej 1500zł), młodzieżowe centrum kompetencji (do 50% wartości usługi szkoleniowej płatnej przez odbiorcę lub do 100% wartości certyfikatu płatnego przez odbiorcę). Wysokość odpłatności wynikać będzie z umowy zawartej z wykonawcą usługi, przy czym beneficjent ponosić będzie do 50% jej wartości. Pozostałe usługi będą nadal nieodpłatne.

- Czy ludzie w trudnej sytuacji materialnej będą mogli liczyć na odstępstwa od płatności?
- W przypadkach szczególnych, trudnej sytuacji życiowej odbiorcy oraz w przypadku pozyskania przez CUS środków zewnętrznych na realizację usług społecznych dyrektor ma prawo do zmiany wysokości zakładanych opłat w ramach przyjętych w Programie Usług Społecznych.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!