Trzebiatów: Zmiana w gospodarowaniu odpadami

2020-11-12 13:28
Adam Litwinowicz
2020-11-12 13:28

Burmistrz Trzebiatowa zawiadamia, że od 1 stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani podpisać umowę na wywóz odpadów komunalnych z wybraną przez siebie  firmą zajmująca się odbiorem odpadów komunalnych.

Uchwała zobowiązująca nieruchomości niezamieszkałe do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została uchylona uchwałą nr XXV/187/20 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 24 września 2020 r. Wszystkie nieruchomości niezamieszkałe zostają wyłączone z systemu gospodarki odpadami komunalnymi automatycznie z dniem 1 stycznia 2021r., a właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie mają obowiązku składania deklaracji zerowych.

Ponadto Burmistrz Trzebiatowa informuje, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie będą musieli zawiadamiać urzędu o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych. Będą zobowiązani natomiast do posiadania umowy i okazania jej na wypadek kontroli przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez upoważnione służby. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych nie powinni stosować stawek wyższych niż określone uchwałą rady gminy na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku określenia w umowie z przedsiębiorcą wynagrodzenia w kwocie wyższej od górnej stawki określonej przez radę czynność taka będzie, w części przewyższającej górną stawkę opłaty, nieważna na podstawie art. 58 k.c., a przedsiębiorca powinien być zobowiązany do zwrotu właścicielowi nieruchomości nadwyżki na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i nast. k.c.). Podkreślić należy, że wyłączenie dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkanych. Właściciele nieruchomości o charakterze mieszanym (w części zamieszkane, w części niezamieszkane np. salon czy sklep w kamienicy) w dalszym ciągu zobowiązani będą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według ustalonych przez Radę Miejską metod i stawek. Ponadto w systemie pozostają indywidualne domy położone na własnych działkach budowlanych, które użytkowane są tylko przez określony czas w roku i nie stanowią miejsca stałego zamieszkania, czyli nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Nieruchomością letniskową może być też dom, którego właściciel na stałe zamieszkuje w innej gminie i tam składa deklarację dla nieruchomości zamieszkałej, natomiast dom w innej miejscowości użytkowany jest tylko w danym okresie. Wtedy składana jest deklaracja dla nieruchomości letniskowej. Niezależnie od tego czy nieruchomość pozostanie w gminnym systemie gospodarki odpadami czy nie, właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, który wynika z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

 

Wykaz podmiotów uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Trzebiatów na dzień 09.11.2020 r

1. ECO - SERWIS Roman Elminowski,

Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów.

 

2. Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony  Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.,

ul. 6 Dywizji 60, 78-100 Kołobrzeg.

 

3. FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA Krzysztof Grabowiecki,

ul. Niekładzka 4,4a, 72-300 Gryfice.

 

4. FHU Krzysztof Grabowiecki Sp. z o.o.,

ul. Niekładzka 4,4a, 72-300 Gryfice.

 

5. ATF Sp. z o.o. Sp. k.,

Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec.

 

6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.,

ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski.

 

7. Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo.

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

pytek

odpowiedz
12.11.2020 13:41

I co dalej? Ile bulniemy za śmieci od nowego roku?

Reskowianin

12.11.2020 13:41

W resku za 4 osobową rodzinę wzrost z 68zł/msc na 98zł/msc