Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Rewal

2023-01-19 9:16
Adam Litwinowicz
2023-01-19 9:16

Wójt gminy Rewal ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Rewal. Przetarg odbędzie się 21 marca 2023 r.

      1.  
Lp. Położenie Nr działki Pow.(m2) Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Termin zagospodar.Nieruchom. Cena wywoławczaBrutto (PLN) Wadium(PLN)
1. ŚliwinSZ1G/00013173/8 570/1 19214 Nieruchomość niezabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej. Sprzedaż obciążona 23% podatkiem Vat.Nieruchomość z ustanowioną służebnością przesyłu Od dnia podpisania umowy sprzedaży 20 600 000 2 000 000

 

PRZETARG odbędzie się 21 marca 2023 roku

 

o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.

 

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić do 14 marca 2023 r. na konto Urzędu Gminy Rewal : Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – do czynności przetargowych konieczny jest aktualny odpis z rejestru (potwierdzony przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

 

Przed przetargiem należy okazać dowód wpłaty wadium w pok. 107 mieszczącym się na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19. Integralną częścią ogłoszenia jest załącznik Nr 1, w którym zebrano informacje dotyczące zbywanej nieruchomości.

Podpisanie aktu notarialnego nastąpi najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2023 r. Osoba ustalona kandydatem na nabywcę winna wpłacić całość zaproponowanej kwoty za nabywaną nieruchomość przed podpisaniem aktu notarialnego. Kandydat na nabywcę ponosi również koszty sporządzenia aktu notarialnego. Niestawienie się kandydata na nabywcę w terminie najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2023 r. w celu podpisania aktu notarialnego spowoduje odstąpienie od umowy i utratę wadium. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przesunięcia terminu zawarcia umowy.

 

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 02.12.2022 r.

 

UWAGA :

W dniu 6 października 2020 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, która umożliwia przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

W przypadku podjęcia przez Wójta Gminy Rewal decyzji o przeprowadzeniu przetargu w formie zdalnej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jaki uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

 

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy Rewal, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów na stronach internetowych Gminy Rewal.

 

Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal, pok.107 i 108, tel., 91 38 49 021, 91 38 49 019, e-mail:

przetargi@rewal.pl.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rewalu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.rewal.pl/artykul/przetargi-2023, https://bip.rewal.pl/nieruchomosci

 

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w stanie epidemii i stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa.

 

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Simi

odpowiedz
19.01.2023 13:47

Cena spadła z kosmosu . Rewal pępkiem świata ?