Przedszkolne kuchnie trafią do podmiotów zewnętrznych?

2021-03-16 5:50
Sylwester Wasiak
2021-03-16 5:50

Rodzice dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli w gminie Goleniów nie składają broni i walczą o powstrzymanie planowanej przez władze gminy reorganizacji sposobu funkcjonowania kuchni przedszkolnych i przekazania ich do prowadzenia podmiotom zewnętrznym! Wczoraj spotkali się w tej sprawie z radnymi Rady Miejskiej!

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 2 i 4 w Goleniowe oraz Przedszkola Publicznego w Mostach, radni Danuta Faryniarz i Robert Kuszyński oraz Haliną Lipińską, reprezentującą związki zawodowe.
Radni wysłuchali głosu przybyłych na spotkanie matek dzieci uczęszczających do przedszkoli. Padło wiele przykrych słów pod adresem włodarzy gminy Goleniów, głównie dotyczących braku dialogu z rodzicami, braku informacji na temat planowanych reform oraz szczegółów ich przeprowadzenia, a także zdaniem obecnych na spotkaniu nieprecyzyjnych i zawyżonych wyliczeń obrazujących ewentualne oszczędności w tej sprawie. Rodzice zadeklarowali wolę spotkania z burmistrzem gminy Goleniów i próby znalezienia kompromisowego rozwiązania. Obecni na spotkaniu radni wysłuchali głosu przybyłych, obiecując podjęcie działań w ramach pełnionych funkcji.
- Mam nadzieję, że Pan burmistrz wycofa się z tych planów i odstąpi od likwidacji, reorganizacji czy też outsourcingu przedszkolnych kuchni. Dzisiejsze spotkanie to kolejny przykład, który jasno pokazuje, że nie jest to tylko problem zatrudnionych w tych przedszkolach pań kucharek, że z pomysłem burmistrza o likwidacji czy też reorganizacji w/w stołówek nie zgadzają się także inne środowiska - powiedział radny Robert Kuszyński. - Na najbliższym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu niestety tylko w formie informacji na temat infrastruktury edukacyjnej oraz koncepcji zmian planowanych w 2021 rok będzie ten temat przedstawiony przez burmistrza. Nie omieszkam jednak wywołać szerszej dyskusji i będę próbował przekonać burmistrza do wycofania się z tego pomysłu. Osobiście uważam, że nie powinno się szukać oszczędności w oświacie oraz działach wspomagających działanie oświaty kosztem dobra dzieci. Oświata nie jest powołana do przynoszenia zysków i zarabianiu pieniędzy, a do realizacji programu nauczania, a jednostki samorządu terytorialnego winny zapewnić szkołom i placówkom oświatowym warunki do realizacji ich zadań statutowych. Apeluję już teraz o jak najszybsze spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli w celu wyjaśnienia planowanych zmian - powiedział radny R. Kuszyński.

W piątkowe popołudnie władze gminy Goleniów za pośrednictwem social mediów poinformowały o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania stołówek w przedszkolach. Poniżej prezentujemy to stanowisko:

Odpowiedzialne podejście do kwestii żywienia najmłodszych jest jednym z priorytetów Gminy. Jest to pierwszy warunek przy szukaniu oszczędności budżetowych.
Biorąc pod uwagę fakt, że koszty funkcjonowania przedszkoli samorządowych (a co za tym idzie dotacji na przedszkola niepubliczne) w naszej Gminie są najwyższe w województwie, jedną z propozycji działań Burmistrza jest przekazanie kuchni będących na terenie trzech przedszkoli podmiotom zewnętrznym.
Nie oznacza to, że kuchni we wspomnianych przedszkolach nie będzie. W przetargu preferowane będą podmioty, które zgodzą się na funkcjonowanie kuchni na miejscu.
Wieloletnie doświadczenia Gminy Goleniów z prowadzeniem kuchni przez podmioty zewnętrzne w przedszkolach i szkołach, w tym dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, z alergiami i nietolerancjami itp. – udowadniają, że przy odpowiednich zapisach w umowie, zapewniona jest odpowiednia jakość świadczonej usługi.
Oszczędności wynikające ze zmiany modelu prowadzenia kuchni w przedszkolach wyniosą ok. 3 mln zł. Nowy model funkcjonowania kuchni zostanie wdrożony z dniem 1 lipca 2021 r.
Poczynając od ogromnych kosztów, jakie Gmina poniosła z powodu zmiany polskiego ustroju szkolnego, obserwuje się systematyczne przerzucanie kosztów funkcjonowania edukacji przez rząd na samorządy.
Jeszcze kilka lat temu subwencja rządowa starczała na zarobki nauczycieli i zostawało ok. 7 % środków na inne zadania (utrzymanie budynków, wynagrodzenia administracji szkolnej, media, remonty, inwestycje itp.). W roku 2020 koszt wynagrodzenia nauczycieli stanowił ok. 112 % subwencji. Oznacza to, że koszty wszelkich innych zadań Gmina Goleniów ponosiła ze środków własnych. W poprzednim roku stosunek wszystkich wydatków do przekazanej subwencji wyniósł ok. 225%, czyli Gmina wydała na edukację ze środków własnych prawie 40 mln zł.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!