OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2022-06-12 6:54
Redakcja
2022-06-12 6:54
Resko, dn. 09.06.2022 r.
Zn. spr.: SA.2101.5.2021

 

Nadleśnictwo Resko (dalej Sprzedający) na podstawie art. 38 ustawy z dnia

28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022r. poz. 672) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. nr 78  poz. 532)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

w zarządzie Nadleśnictwa Resko:

 

 1. I. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 29m2 i infrastrukturą stacji paliw, położona na działce nr 238/4, obręb ewidencyjny 0001 miasto Resko, gmina Resko o pow. 0,2137ha

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej KW nr SZ1L/00016902/4 (Sąd Rejonowy w Łobzie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych).
 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

- województwo - zachodniopomorskie,

- powiat - łobeski,

- gmina - Resko,

- obręb ewidencyjny - obręb ewidencyjny 0001 miasto Resko,

- nr działki ewidencyjnej - 238/4,

- rodzaj użytku - Ba - tereny przemysłowe.

 1. Powierzchnia nieruchomości: działka o powierzchni 0,2137ha.
 2. Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 29m2 i infrastrukturą stacji paliw. Budynek gospodarczy murowany z cegły i bloczków betonowych, parterowy z jednospadowym stropodachem betonowym pokrytym papą, oddany do użytku ok. 1970r. Dawniej spełniał rolę magazynu i biura istniejącej tu wcześnie stacji paliw, obecnie nieużytkowany. Budynek w złym stanie technicznym adekwatnym do czasu użytkowania obiektu i braku prac remontowych. Wiata z dystrybutorami i zbiornikami podziemnymi na paliwo w złym stanie, kwalifikującym się do rozbiórki. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, teren równy. Grunt posiada dostęp do wszystkich mediów dostępnych w mieście. Przyłącza do odtworzenia. Teren działki jest odgrodzony od sąsiednich gruntów. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej. W pasie terenu działki od strony ulicy, nad którym przebiega linia elektroenergetyczna 15kV, prowadzona będzie inwestycja celu publicznego – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Działka nr ewid. 238/4, obręb Resko, gmina Resko położona jest na obszarze, gdzie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzania tego planu, a Gmina Resko nie przystąpiła do sporządzania planu miejscowego obejmującego wyżej wymienioną działkę.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Resko przyjętego uchwałą Nr XXIX/189/05 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 lutego 2005r. (zm. uchwała Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 lutego 2007r.) działka nr ewid. 238/4 obręb Resko oznaczona jest jako 1.1. RESKO - strefa zabudowy wielofunkcyjnej i posiada następujące kierunki: usługi – oświaty, administracji, kultury w tym obiekty sakralne, usługi inne – ważniejsze obiekty lub większe zespoły, obiekt wyróżniony nr 33 - stacje benzynowe.

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Od 2013 roku obiekt jest nieużytkowany.

 1. Obciążenia nieruchomości:

W zakresie pasa gruntu przebiega napowietrzna linia energetyczna o napięciu 15 kv.             W związku z tym, na nieruchomości jest ograniczone prawo rzeczowe tj. odpłatna                               i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na: - znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości linii i urządzeń elektroenergetycznych - prawie korzystania w zakresie niezbędnym do dokonywania prac eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy i rozbudowy linii i urządzeń elektroenergetycznych posadowionych na gruncie - prawie wycinki drzew bądź krzewów lub ich podkrzesywaniu w zakresie niezbędnym dla utrzymania linii i urządzeń elektroenergetycznych w należytym stanie celem uniknięcia zagrożenia dla funkcjonowania tych linii i urządzeń - prawie wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa przesyłowego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 1. Informacje o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków:

Nieruchomość nie figuruje w rejestrze zabytków.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę: 127.373,00zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100)

 1. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 14.07.2022r. o godz.10:00 w sali narad (pokój nr 6) w siedzibie Nadleśnictwa Resko przy ul. Chopina 12 w Resku.

 1. Wysokość wadium:
 2. Wadium w kwocie : 12.737,30zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 30/100) winno być wniesione w terminie do dnia 13.07.2022 r. włącznie.
 3. a) wadium w pieniądzu, płatne przelewem na konto Sprzedającego BGŻ SA o/Gryfice konto bankowe 38 2030 0045 1110 0000 0054 4270. Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł: „Wadium – dz. Nr 238/4, obręb miasto Resko – przetarg 1”.
 4. b) wadium w formie gwarancji bankowej - termin związania gwarancją winien być oznaczony dniem zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, przedmiot gwarancji musi być określony jako: „Sprzedaż nieruchomości dz. Nr 238/4, obręb miasto Resko – przetarg 1”.
 5. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości:

Najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.

 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Sprzedający może odstąpić od sprzedaży, a wpłacone wadium zostanie zatrzymane.
 2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 73,80m2, położona na działce nr 195/12, obręb ewidencyjny 0023 Miłogoszcz, gmina Resko o pow. 0,0465ha

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej KW nr SZ1L/00013264/8 (Sąd Rejonowy w Łobzie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych).
 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

- województwo - zachodniopomorskie,

- powiat - łobeski,

- gmina - Resko,

- obręb ewidencyjny - obręb ewidencyjny 0023 Miłogoszcz,

- nr działki ewidencyjnej - 195/12,

- rodzaj użytku – Br-RIVB - grunty rolne zabudowane.

 1. Powierzchnia nieruchomości: działka o powierzchni 0,0465 ha.
 2. Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 73,80m2. Budynek murowany z cegły, parterowy z poddaszem użytkowym, oddany do użytku w 1920r. Spełniał rolę warsztatu i magazynu, w którym prowadzono naprawy sprzętu leśnego Nadleśnictwa. Obecnie nieużytkowany. Budynek w złym stanie technicznym adekwatnym do czasu użytkowania obiektu i braku prac remontowych. W obiekcie należy wykonać doraźne prace remontowo-zabezpieczające oraz wykonać kapitalny remont, ewentualnie rozbiórkę (po analizie ekonomicznej). Działka                      w kształcie zbliżonym do trapezu, teren równy. Grunt posiada dostęp do sieci energetycznej. Przyłącze do odtworzenia. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze lokalnej, utwardzonej asfaltem, w sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz obszary leśne.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Działka nr ewid. 195/12, obręb Miłogoszcz, gmina Resko położona jest na obszarze, gdzie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzania tego planu, a Gmina Resko nie przystąpiła                              do sporządzania planu miejscowego obejmującego wyżej wymienioną działkę.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Resko przyjętego uchwałą Nr XXIX/189/05 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 lutego 2005r. (zm. uchwała Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 lutego 2007r.) działka nr ewid. 195/12 obręb Miłogoszcz oznaczona jest jako 5.4. MIŁOGOSZCZ - strefa zabudowy wielofunkcyjnej                      i posiada następujące kierunki: zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi. 

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Na działce znajduje się budynek gospodarczy nieużytkowany, który posiada stałość lokalizacji. Na działce gruntu odgrodzonej częściowo płotem drewnianym od sąsiedztwa wzniesiono drewniane wiaty, które zostaną rozebrane przez dzierżawców do 31.07.2022r. Obiekty te nie są własnością Nadleśnictwa, nie mają stałości lokalizacji i nie podlegały wycenie.

 1. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie posiada obciążeń.

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 1. Informacje o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków:

Nieruchomość nie figuruje w rejestrze zabytków.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę: 15.793,00zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100).

 1. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 14.07.2022r. o godz.11:00 w sali narad (pokój nr 6) w siedzibie Nadleśnictwa Resko przy ul. Chopina 12 w Resku.

 1. Wysokość wadium:
 2. Wadium w kwocie : 1.579,30zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 30/100) winno być wniesione w terminie do dnia 13.07.2022 r. włącznie.
 3. a) wadium w pieniądzu, płatne przelewem na konto Sprzedającego BGŻ SA o/Gryfice konto bankowe 38 2030 0045 1110 0000 0054 4270. Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł: „Wadium – dz. Nr 195/12, obręb Miłogoszcz – przetarg 1”.
 4. b) wadium w formie gwarancji bankowej - termin związania gwarancją winien być oznaczony dniem zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, przedmiot gwarancji musi być określony jako: „Sprzedaż nieruchomości dz. Nr 195/12, obręb Miłogoszcz – przetarg 1”.
 5. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości:

Najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.

 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Sprzedający może odstąpić od sprzedaży, a wpłacone wadium zostanie zatrzymane.

 

III. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 72m2, położona na działce nr 145/3, obręb ewidencyjny 0004 Orzeszkowo, gmina Resko o pow. 0,0421ha.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej KW nr SZ1L/00020983/6 (Sąd Rejonowy w Łobzie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych).
 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

- województwo - zachodniopomorskie,

- powiat - łobeski,

- gmina - Resko,

- obręb ewidencyjny - obręb ewidencyjny 0004 Orzeszkowo,

- nr działki ewidencyjnej – 145/3,

- rodzaj użytku - Br-RV - grunty rolne zabudowane.

 1. Powierzchnia nieruchomości: działka o powierzchni 0,0421ha.
 2. Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 72m2. Budynek murowany z cegły i bloczków betonowych, parterowy z dwuspadowym dachem konstrukcji drewnianej pokryty płytami eternitowymi, oddany do użytku w 1920r. Spełniał rolę stodoły i obory, w którym prowadzono gospodarstwo rolne, leśne. Obecnie nieużytkowany. Budynek w złym stanie technicznym adekwatnym do czasu użytkowania obiektu i braku prac remontowych. W obiekcie należy wykonać doraźne prace remontowo-zabezpieczające oraz wykonać kapitalny remont, ewentualnie rozbiórkę (po analizie ekonomicznej). Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, teren równy. Grunt nie posiada dostępu do mediów, w tym sieci energetycznej. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze lokalnej, utwardzonej tłuczniem, w sąsiedztwie występuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz obszary leśne.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Działka nr ewid. 145/3, obręb Orzeszkowo, gmina Resko położona jest na obszarze, gdzie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzania tego planu, a Gmina Resko nie przystąpiła do sporządzania planu miejscowego obejmującego wyżej wymienioną działkę.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Resko przyjętego uchwałą Nr XXIX/189/05 Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 lutego 2005r. (zm. uchwała Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 lutego 2007r.) działka nr ewid. 145/3, obręb Orzeszkowo oznaczona jest jako 7.3. ORZESZKOWO – obszar istniejącej zabudowy śródleśnej j i posiada następujące kierunki: zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi.

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Na działce znajduje się budynek gospodarczy nieużytkowany.

 1. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie posiada obciążeń.

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 1. Informacje o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków:

Nieruchomość nie figuruje w rejestrze zabytków.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę: 14.499,00zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

 1. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 14.07.2022r. o godz.12:00 w sali narad (pokój nr 6) w siedzibie Nadleśnictwa Resko przy ul. Chopina 12 w Resku.

 1. Wysokość wadium:
 2. Wadium w kwocie : 1.449,90zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć złotych 90/100) winno być wniesione w terminie do dnia 13.07.2022 r. włącznie.
 3. a) wadium w pieniądzu, płatne przelewem na konto Sprzedającego BGŻ SA o/Gryfice konto bankowe 38 2030 0045 1110 0000 0054 4270. Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł: „Wadium – dz. Nr 145/3, obręb Orzeszkowo – przetarg 1”.
 4. b) wadium w formie gwarancji bankowej - termin związania gwarancją winien być oznaczony dniem zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, przedmiot gwarancji musi być określony jako: „Sprzedaż nieruchomości dz. Nr 145/3, obręb Orzeszkowo – przetarg 1”.
 5. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości:

Najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.

 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Sprzedający może odstąpić od sprzedaży, a wpłacone wadium zostanie zatrzymane.

Pozostałe informacje:

 1. Przetarg odbywa się na zasadach i warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz w Regulaminie przetargu dostępnym na stronie: https://resko.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci i na stronie BIP Sprzedającego:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-resko/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 1. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości: Dodatkowe informacje dot. w/w nieruchomości i przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w siedzibie Sprzedającego przy ul. Chopina 12 w Resku, pod nr telefonu 091 39 51 400 lub za pomocą maili: resko@szczecin.lasy.gov.pl. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Kamila Jaworska - Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych oraz Pan Mirosław Kosmala - Sekretarz Nadleśnictwa. Oględziny nieruchomości można dokonać po uprzednim telefonicznym umówieniu się z jedną z osób upoważnionych do kontaktu.
 2. Uczestnikami przetargu mogą być: osoby fizyczne i osoby prawne, po wniesieniu wadium w wysokości, formie i terminie określonych w niniejszym Ogłoszeniu i Regulaminie.
 3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
 4. a) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu lub stawiennictwo pełnomocnika odpowiednio umocowanego;
 5. b) okazanie lub złożenie dokumentów niezbędnych do określenia tożsamości i umocowania, w szczególności: dowodu tożsamości, pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3 do regulaminu);
 6. c) złożenie zgłoszenia uczestnictwa (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu przetargu). Zgłoszenie należy uzupełnić czytelnie, w języku polskim i złożyć w formie papierowej. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wadium.
 7. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli w podanym terminie kwota wadium zostanie uznana na rachunku Sprzedającego (należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych). W przypadku gwarancji bankowej liczy się data wpływu oryginału dokumentu do Sprzedawcy.
 8. Sprzedający nie dopuszcza wpłaty w formie gotówkowej.
 9. Zaliczenie wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
 10. Zwrot wadium. Wadium podlega zwrotowi w terminie 3 dni po zakończeniu, unieważnieniu lub odwołaniu przetargu. Zaliczka wniesiona w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 11. Zasady wnoszenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu określa Regulamin przetargu.
 12. Termin i miejsce podpisania umowy: Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przetargu zawiadomi pisemnie nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia i dłuższy niż 2 m-ce.
 13. Koszty przeniesienia własności: Kupujący ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania, bądź zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez konieczności podania przyczyny.
 15. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zwana „Polityką prywatności” dostępna jest na stronie BIP Nadleśnictwa Resko https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-resko/polityka-prywatnosci

 

 

Wojciech Dąbkiewicz

Nadleśniczy Nadleśnictwa Resko

/podpisano elektronicznie/