Nabór na lokale na osiedlu „Nowy Helenów” zakończony

2023-11-03 17:08
Sylwester Wasiak
2023-11-03 17:08

Dziś o godzinie 15 zakończył się proces naboru wniosków na najem mieszkań na nowym osiedlu „Nowy Helenów”. Ile zostało złożonych wniosków, jak wyglądała budowa osiedla, jej finansowanie oraz jak dalej będzie wyglądało procedowanie wniosków? Na te pytania odpowiedziała nam Izabela Frynas, prezes Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

- Pierwszy etap inwestycji w Helenowie dobiegł końca, jak jednak wiemy to dopiero niespełna połowa tego przedsięwzięcia, które jest chyba jedną z największych inwestycji mieszkaniowych w ostatnich latach w gminie Goleniów. Biorąc pod uwagę czas, w jakim ona jest prowadzona (wojna, inflacja), jak wyglądają koszty tej inwestycji? Czy od jej rozpoczęcia do dziś znacząco się one zmieniły?
- Inwestycja mieszkaniowa przy ul. Stargardzkiej-Wytwórczej realizowana jest przez Spółkę Goleniowskie TBS w dwóch etapach. Zakończenie I etapu obejmującego oddanie 60 lokali mieszkalnych na wynajem planowane jest w grudniu br., natomiast zakończenie II etapu obejmującego oddanie 120 lokali mieszkalnych na wynajem planowane jest w III kwartale 2024 roku. Jak do tej pory jest to największa realizowana przez Spółkę w ramach wspólnego zadania inwestycja mieszkaniowa związana z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych Gminy Goleniów. Inwestycja realizowana jest w ramach kwot zaplanowanych i nie przewiduje się przekroczenia poziomu planowanych wydatków.

- Wiemy, że znaczną część tej kwoty udało się pozyskać ze środków „zewnętrznych”. Jak wyglądało finansowanie tej inwestycji?
- Źródłami finansowania inwestycji są przede wszystkim środki uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia budownictwa mieszkaniowego z Funduszu Dopłat w wysokości 80% planowanych kosztów oraz w wysokości 10% planowanych kosztów w ramach wsparcia z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Łączna kwota pozyskanych środków finansowych w ramach wsparcia mieszkalnictwa wynosi przeszło 66 mln zł. W pozostałym zakresie finansowanie pochodzi ze środków własnych Gminy oraz Spółki GTBS.

- Kiedy planowane jest ukończenie drugiego etapu, a więc kolejnych trzech bloków?
- Zakończenie Il etapu inwestycji planowane jest w III kwartale 2024 roku.

- Ruszył proces przyjmowania wniosków o najem w dwóch gotowych budynkach. GTBS wyznaczył dwutygodniowy termin składania wniosków. Pojawiły się głosy kontestujące tak krótki czas, dlaczego akurat wyznaczyliście Państwo dwutygodniowy okres przyjmowania wniosków?
- Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu określa Uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie Nr LXI/709/23 z dnia 24 maja 2023 roku. Wnioski składa się w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Ogłoszenie o naborach nastąpiło po przekazaniu zadań w tym zakresie Spółce Goleniowskie TBS oraz wprowadzeniu do stosowania wzorów wniosków o najem. Cały proces naborów, w tym okres przyjmowania wniosków oraz czas konieczny na weryfikację wniosków, ich ewentualne uzupełnienie oraz ocenę punktową, a następnie ogłoszenie projektów list, powinien zakończyć się w terminie pozwalającym na zawarcie umów podnajmu oraz przekazanie lokali, niezwłocznie po ich oddaniu do użytkowania. Okres trwania naboru nie jest określany przepisami prawa, w tym miejscowego. Ustalany jest w sposób realny.

- Ważną informacją dla chętnych był fakt, że pracownicy GTBS pomagali w wypełnianiu wniosków. Pojawiły się jednak głosy krytyczne względem niektórych danych wymaganych przy złożeniu wniosku, jak chociażby wysokości kryterium dochodowego, czy też zaświadczenia z Urzędu Skarbowego od kiedy wnioskodawca rozlicza się w US Goleniów, które podobno ciężko zdobyć w ciągu 14 dni. Jakby Pani skomentowała te uwagi?
- Spółka GTBS po raz pierwszy prowadzi nabór wniosków o najem. Również po raz pierwszy prowadzony jest nabór w oparciu o nową Uchwałę. Zasady przyjęte w Spółce w zakresie organizacji i obsługi prowadzonych naborów przewidują między innymi wsparcie w zakresie wypełniania wniosków czy informacji o wymaganych dokumentach. Wyznaczeni pracownicy służą pomocą, wniosek wypełnia zainteresowany. Przed złożeniem wniosku zachęcamy do sprawdzenia, czy formalności zostały dopełnione, pozwoli to przyspieszyć późniejszy proces weryfikacji wniosków. Kryterium dochodowe jest jednym z warunków ubiegania się o podnajem. Gospodarstwa domowe o zbyt niskich lub zbyt wysokich dochodach niż ustalone w Uchwale nie podlegają kwalifikacji. Zaświadczenie z US jest jednym z dokumentów, które mogą potwierdzać fakt bycia członkiem wspólnoty samorządowej. Jest to odrębne, wymagane kryterium ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu. Wnioskodawca fakt bycia członkiem wspólnoty samorządowej może udokumentować również w inny wiarygodny sposób. Ponadto zaświadczenie z US stanowi potwierdzenie okresu ciągłego zamieszkiwania na terenie gminy. Okres wydawania zaświadczeń przez Urząd Skarbowy w Goleniowie nie jest zależny od woli czy decyzji Spółki Goleniowskie TBS. Warunkiem udziału w naborze jest złożenie wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku braków formalnych lub dowodowych wnioskodawca jest wezwany do ich uzupełnienia.

- Nabór wniosków kończy się dziś, tj. 3 listopada. Ile łącznie wniosków zostało złożonych?
- Nabór wniosków, zgodnie z ogłoszeniem o naborze kończy się w dniu 3 listopada 2023 r. o godz. 15:00. Łączna liczba wniosków na moment redagowania niniejszej odpowiedzi przekracza liczbę 190.

- Kto będzie weryfikował złożone wnioski i przydzielał punkty?
- Do weryfikacji złożonych wniosków, w tym kompletności oraz oceny punktowej powołano zespół osób, spośród pracowników Spółki Goleniowskie TBS. Wszyscy członkowie powołanego zespołu to osoby bezstronne, zaufane oraz kompetentne. Odrębną kwestią jest społeczna kontrola nad realizacją Uchwały, którą sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, zgodnie z zapisami obowiązującej Uchwały.

- Kiedy ogłoszone zostaną wyniki naboru?
- W zależności od czasu wymaganego na prowadzenia danego postępowania, weryfikacji oraz punktacji wniosków. Czas weryfikacji każdego naboru uzależniony jest również od ewentualnej konieczności uzupełnienia złożonych wniosków.

PS. Pierwotnie wywiad w formie bezpośredniej rozmowy zaplanowany był na piątek 3 listopada w godzinach południowych w siedzibie GTBS. W czwartek 2 listopada przedstawiciel spółki przekazał informację, iż cyt. „z przykrością informuję, iż ze względu na nieoczekiwane spotkanie w dniu jutrzejszym, Pani Prezes niestety nie ma możliwości spotkania się z Panem w zaplanowanym terminie. W związku z tym uprzejmie proszę o przesłanie pytań, które Pana interesują, niezwłocznie po ich otrzymaniu zostanie Panu udzielona odpowiedź.”
W związku z powyższą prośbą dziś rano do spółki zostały przesłane pytanie, na które odpowiedzi otrzymaliśmy po godzinie 16. Podpisała się pod nimi prezes GTBS Izabela Frynas.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!