Konkurs na stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Regą" w Gryficach

2021-09-27 23:19
Redakcja
2021-09-27 23:19

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą” w Gryficach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Spółdzielni na następujących zasadach: 

  1. Kandydat na Prezesa Zarządu musi legitymować się wyższym wykształceniem oraz umiejętnością kierowania i organizowania pracy w podmiotach gospodarczych. Mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych, lub licencji Zarządcy Nieruchomości.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach zatytułowane „Konkurs na Prezesa SM” należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 13.10.2021 r do godz. 1450. Oferty złożone w terminie późniejszym, lub nadane pocztą, które nie dotrą w wyznaczonym terminie - nie będą uwzględniane.
  3. Oferta między innymi winna zawierać CV a w nim wyszczególnione posiadane wykształcenie, okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska. Ponadto dyspozycję w jaki sposób przekazać informację o wyniku konkursu (tel. poczta itp.).
  4. Uprawniona do otwarcia ofert jest Rada Nadzorca Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2021 r.
  5. Rada Nadzorcza zaprosi wybranych oferentów spełniających warunki konkursu na dzień 27.10.2021 r. celem ich wysłuchania.
  6. Konkurs ważny jest bez względu na ilość ofert.
  7. Rada Nadzorcza może unieważnić konkurs bez podania przyczyn.
  8. Ogłoszenie wyniku nastąpi w dniu 28.10.2021 r. Oferenci zostaną powiadomieni w sposób określony w ofercie.
  9. Wybranemu oferentowi Rada Nadzorcza powierzy pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółdzielni od dnia 01.02.2022 r.  na zasadzie umowy o pracę.

 RADA  NADZORCZA SM „NAD REGĄ”