"Tak” dla Budżetu Obywatelskiego w gminie Trzebiatów

Radni powiedzieli „tak” projektowi uchwały dotyczącemu wprowadzenia w gminie Trzebiatów budżetu obywatelskiego. Zatem od przyszłego roku realizowane będą propozycję zgłaszane i wybierane przez mieszkańców gminy.

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie jednym z omawianych punktów był ten dotyczący „Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego”. Zdaniem niektórych radnych, nad projektem i nad jego kształtem będzie można pracować, ale jest godny przyjęcia go już dzisiaj. Inni zaznaczali, że chęć cofnięcia projektu do prac w komisjach i procedowania nad nim w lutym nie oznacza braku akceptacji wprowadzenia budżetu obywatelskiego, ale ważne jest jednak dopracowanie go w sposób należyty. Obecny kształt projektu nie jest do przyjęcia. Występuje w nim bowiem wiele błędów, które trzeba wyeliminować.   

– Chciałbym zauważyć, że celem budżetu  obywatelskiego jest to, aby zainteresować mieszkańców i ich zaangażować – zaznaczył radny Tomasz Sobczak, pomysłodawca budżetu, który wspólnie z radną Małgorzatą Agatą Wysoczańską zgłosił projekt uchwały.  

- Chcieliśmy, aby to mieszkańcy zgłaszali projekty i wybierali te, ich zdaniem najciekawsze. W gminie Trzebiatów nastał taki moment po referendum i przy tworzeniu muralu. To jest kolejny krok do wprowadzenia społeczeństwa obywatelskiego – dodał Sobczak. 

Radni Irena Pietrzykowska, Adam Dąbrowski, Piotr Dąbrowski i Stanisław Matulewicz głosowali za powrotem projektu do prac w komisjach w lutym (głosowanie nad wnioskiem formalnym). Za projektem w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego w kształcie zgłoszonym głosowało 11 radnych, 3 głosowało przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Według projektu przeprowadzenie budżetu obywatelskiego zarządza Burmistrz Trzebiatowa nie później niż 15 września. Burmistrz Trzebiatowa, łącznie z zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1, ustala wysokość środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego oraz, ewentualnie, dokonuje ich podziału na pule. Łączna kwota środków nie może być mniejsza niż 50.000 zł, a kwota przeznaczana na pulę, nie mniejsza niż 10.000 zł. Projekty zadań w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy składają do 5 października. Burmistrz do 15 września musi powołać zespół ds. budżetu obywatelskiego. Zespół ds. budżetu obywatelskiego składa się z pięciu członków, w tym dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie i trzech radnych Rady Miejskiej w Trzebiatowie. Do składania projektów zadań i głosowania upoważniony jest każdy mieszkaniec Gminy. Jeśli środki przeznaczone do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego podzielone są na pule, prawo zgłaszania projektów zadań i głosowania w danej puli mają mieszkańcy obszaru Gminy, któremu ta pula odpowiada. Następnie wymienione są kryteria, które muszą spełniać propozycje. 15 mieszkańców Gminy Trzebiatów musi poprzeć projekt w odniesieniu do projektów, które zgłaszane są w puli budżetu obywatelskiego obejmującej cały obszar Gminy, natomiast tylko jeden mieszkaniec Gminy Trzebiatów w odniesieniu do projektów, które zgłaszane są w puli budżetu obywatelskiego obejmującej część obszaru Gminy. Wszystkie projekty, które otrzymały w całości pozytywną ocenę, poddawane są pod głosowanie. Głosowanie odbywa się poprzez głosowanie na formularzu albo za pośrednictwem strony internetowej, na której uprawnieni do głosowania rejestrują się, podając swoje imię, nazwisko adres zamieszkania. Ustalenie wyników głosowania polega na przypisaniu poszczególnym projektom zadań liczby głosów, która padła na nie w poszczególnych pulach, a następnie ustaleniu – z uwzględnieniem tej kolejności – które z nich mieszczą się w kwocie środków przeznaczonych na wydatkowanie w tej puli.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia