Gryficcy radni będą obradować. Szykują się kolejne zmiany?

2020-05-21 11:01
Katarzyna Adamiak
2020-05-21 11:01

W najbliższą środę w Gryficach odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się m.in. projekty dotyczące odwołania, a następnie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, jak również powołania przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Co jeszcze?

Sesja, która zwołana została na środę 27 maja, rozpocznie się o godz. 10.00. Ze względu na stan epidemiczny obrady, będą przeprowadzone w trybie zdalnym i będzie je można śledzić w internecie.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
a - otwarcie sesji
b - stwierdzenie prawomocności obrad
c - przyjęcie protokółu XIX i XX sesji RM
d - ustalenie porządku obrad.

2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

3. Raport Burmistrza o stanie Gminy.

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gryfice za 2019 r.

5. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach z wykonania planu finansowego i realizacji zadań za 2019 r.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w „Programie współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi”.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w harmonogramie działań do Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2020-2027.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont DP 3137 Rzęsin-Baszewice na odcinku 3,8 km Rzęsin- Trzygłów”.

12. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XLI/500/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. dot. przyjęcia „Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi manden.) na terenie Gminy Gryfice.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr 284/8 o pow. 0,0898 ha położonej w Borzyszewie, będącą własnością osoby fizycznej, na rzecz Gminy Gryfice.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 102 (udział ¾) obręb Borzyszewo położonej w Borzyszewie na rzecz współwłaściciela.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 56 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Broniszewskiej.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

25. Informacje Przewodniczącego Rady.

26. Wolne wnioski.

27. Zamknięcie sesji.
Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!