Czy będzie reasumpcja głosowania?

2021-10-01 5:00
Sylwester Wasiak
2021-10-01 5:00

Radny Robert Kuszyński złożył wniosek do wojewody o unieważnienie uchwały zatwierdzającej podwyższenie stawki do 30 złotych od osoby za odbiór śmieci w gminie Goleniów!

- Nie zgadzam się, aby mieszkańcy płacili za błędy urzędników! „Afera śmieciowa” w naszej gminie ciągnie się już długo. Według mnie – zdecydowanie za długo! Jestem tym poruszony zarówno jako mieszkaniec, jak i rady czujący się w obowiązku dbać o interes mieszkańców Gminy. Nie zgadzam się na jednorazową podwyżkę stawki za wywóz śmieci aż o 150%, to zdecydowanie za dużo. Od początku deklarowałem, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby włodarze, na czele z panem burmistrzem, wzięli pod uwagę aspekt społeczny, komfort, poczucie bezpieczeństwa i możliwości finansowe mieszkańców naszej gminy szczególnie w tak specyficznym momencie - przy trwającej pandemii, najwyższej od lat inflacji i galopującej wkoło drożyźnie. Apelowałem do wrażliwości i empatii naszych włodarzy – niestety, jak widać, bezskutecznie. Nie ustaję jednak w walce o interes mieszkańców. Nie zgadzam się, aby mieszkańcy płacili rachunki za źle skomponowany i niedoszacowany przez burmistrza budżet. Dzisiaj złożyłem wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego, z prośbą o unieważnienie uchwały zatwierdzającej tę skandaliczną podwyżkę. Powodów do unieważnienia uchwały było sporo – formalne, proceduralne, ale dla mnie najważniejszym jest ten społeczny. Nie można stawiać ludzi z dnia na dzień w takiej podbramkowej sytuacji. Liczę na to, że już niedługo uda się zakończyć tę bezprecedensową „aferę śmieciową” i mieszkańcy Gminy będą mogli odetchnąć z ulgą – powiedział nam Robert Kuszyński, radny Rady Miejskiej w Goleniowie.

Radny złożył w dniu 29 września w biurze wojewody zachodniopomorskiego wniosek o rozważenie zasadności wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie dotyczącej podwyższenia opłaty śmieciowej do 30 złotych od osoby.
Według radnego uchwała została uchwalona przez Radę Miejską w Goleniowie z naruszeniem prawa. Jak możemy przeczytać we wniosku:
1. Przedstawiony na posiedzeniu w dniu 24.09.2021 roku Radzie Miejskiej w Goleniowie przedmiotowy projekt uchwały zawierał błędy w sposobie obliczenia wysokości stawki za odbiór odpadów, gdyż jak wynika z uzasadnienia – tabela stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 1 mieszkańca gminy Goleniów – kolumna 4 – podana została liczba mieszkańców jako średnia osób będących w systemie według deklaracji i osób zameldowanych na (20.09.2021) roku. Tymczasem przy obliczaniu wysokości opłaty winna być podana faktyczna, rzeczywista liczba osób. Zastosowany przez wnioskodawcę sposób ilości osób mógł mieć wpływ na wysokość stawki opłaty.
2. Przedstawiony przez Burmistrza Gminy i Miasta w Goleniowie projekt przedmiotowej uchwały był niekompletny, ponieważ:
• nie zawierał przypadków, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo – podstawa prawna - art 6k.1 ust 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
• pominięty został art. 6k ust.2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co spowodowało, iż Burmistrz Gminy Goleniów pozbawił radę możliwości wypełnienia zapisów art. 6k ust.2 ustawy o czystości i porządku w gminach, a ponadto mieszkańców, którzy mogli zapoznać się z treścią tej informacji, w myśl art.11b ustawy o samorządzie gminnym oraz §76 ust.1 Statutu Gminy Goleniów.
Należy tutaj dodatkowo zauważyć, iż radni Rady Miejskiej w Goleniowie nie posiadali danych wskazanych przez ustawodawcę, a które wskazane są w przywołanym powyżej art 6k ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto należy zaznaczyć, iż dotychczas obowiązująca stawka za odbiór odpadów w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby, została przez radę przyjęta bez kalkulacji stawki oraz na prośbę burmistrza.
• projekt przedmiotowej uchwały nie został opatrzony ani podpisany przez radcę prawnego, który opiniuje wszystkie projekty uchwał. Jest to naruszenie § 24 ust. 3. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, wprowadzonego zarządzeniem nr 113/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 czerwca 2021 r. a także § 40 ust. 7 Statutu Gminy Goleniów. W załączeniu projekt uchwały jaki został mi przesłany w formie elektronicznej wraz z porządkiem obrad (załącznik numer 1).

3. Podczas głosowania nad przedmiotową uchwałą doszło do niezrozumiałej dla mnie sytuacji błędnego policzenia głosów. System do liczenia i oddawania głosów najpierw zaliczył oddany przeze mnie głos jako „oddany” a następnie tego głosu nie uznał.

4. Wysokość ustalonej przez Radę Miejską w Goleniowie opłaty (wzrost z 12 zł do kwoty 30 zł – wzrost o około 150%) narusza zbiorowe interesy mieszkańców i nie chroni ich przed gwałtownym i niekontrolowanym wzrostem cen za odbiór odpadów.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!