ATRAKCYJNA DZIAŁKA W KAMIENIU POMORSKIM. WEŹ UDZIAŁ W PRZETARGU

2020-08-25 23:15
SuperPortal24
2020-08-25 23:15

Kamień Pomorski, dnia 21-08-2020r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamieniu Pomorskim pod adresem: ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski, zwana dalej „Spółką” podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Spółki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 100/14 o pow. 19474 m², położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Lipowej, obręb Kamień Pomorski - 0003, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1K/00008537/4.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w północno – wschodniej części miasta Kamień Pomorski, przylega od strony południowo-zachodniej do zabudowy miejskiej położonej na wyraźnym wzniesieniu w stosunku do położenia działki 100/14. Od strony wschodniej do działki przylegają, przez drogę – ul. Lipową, niezabudowane, niskie grunty dochodzące do Zalewu kamieńskiego. Od strony ulicy Lipowej granicę działki wytycza szpaler topól. Teren działki jest płaski z nieznacznym obniżeniem w części południowej. Do centrum miasta odległość wynosi ok. 500 m, lokalizacja działki w warunkach rynku lokalnego obejmującego miasto Kamień Pomorski jest korzystna. Działka ma kształt wydłużony-nieregularny, jest niezabudowana i użytkowana jako teren zielony. Działka znajduje się w terenie w którym znajdują się urządzenia  infrastruktury technicznej, dojazd do działki jest korzystny, z ul. Żwirki i Wigury, Lipowej oraz Kanałowej.

 

Można dokonać oględzin terenu nieruchomości bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody.

 

Stan prawny:

Księga wieczysta nr SZ1K/00008537/4.

Dział I – województwo zachodniopomorskie, powiat kamieński, gmina Kamień Pomorski, Kamień Pomorski, 110/14 – ul. Lipowa; Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, nieruchomość niezabudowana, obszar 1,9474 ha.

Dział II – właściciel - Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamieniu Pomorskim.

Dział III – brak wpisu.

Dział IV – brak wpisu.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), zgodnie z którym „W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nie obowiązuje. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kamień Pomorski (Uchwała nr XLVI/592/13 z dnia 23 sierpnia 2013 r. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie przyjęcia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kamień Pomorski) przedmiotowa działka znajduje się na obszarze ZP – zieleń urządzona.

Dla przedmiotowej działki na rzecz Spółki wydana została w dniu 11-05-2017 r. przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:

 • kompleksu budynków sanatoryjno – uzdrowiskowych,
 • niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z kompleksem

wraz z urządzeniem parku zdrojowego na terenie działek nr 100/14, 122, 124, 126 i 127 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Kamień Pomorski [województwo zachodniopomorskie].

Na podstawie decyzji oraz załącznika graficznego do decyzji ustalono zakres obszaru objętego zabudową, ograniczający się do części terenu działki nr 126 i nr 127. Na podstawie wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy (dla terenu działki nr 126  i nr 127), na którym dopuszczona jest w ramach decyzji lokalizacja planowanego kompleksu obliczono, że powierzchnia planowanej inwestycji będzie dotyczyć pow. 900 m², na terenie działki nr 127.

 

Cena wywoławcza netto: 546 050,00zł

Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 10 000,00zł

Minimalne postąpienie: 4 000,00zł

 

Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

 

Sprzedający informuje, iż na podstawie art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z dnia 2015.11.03) Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości. Po zakończeniu postępowania przetargowego zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży, kiedy to Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty całej kwoty za zakup Nieruchomości. Umowa przeniesienia własności nastąpi w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego o rezygnacji z przysługującego Gminie Kamień Pomorski prawa pierwokupu lub w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu.  W przypadku wykonania przez w/w Gminę prawa pierwokupu Sprzedający zwróci Kupującemu całą zapłaconą cenę sprzedaży nieruchomości.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU: 07-09-2020 r. O GODZINIE 1000

W SIEDZIBIE KAMIEŃSKIEGO TBS SP. Z O.O.

 1. KOPERNIKA 26 W KAMIENIU POMORSKIM

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. wpłacenie wadium w podanej wysokości, do dnia 04-09-2020 r. na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas o nr 07 2030 0045 1110 0000 0224 4850. W tytule przelewu należy wskazać dane uczestnika przetargu na rzecz którego jest wpłacane wadium i zapis „wadium Lipowa”,.

Wadium uważa się za wniesione w chwili wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek Spółki. Wadium które nie wpłynie na ww. rachunek do końca dnia 04-09-2020r. Uważa się za wpłacone po terminie i wpłacający nie będzie mógł wziąć udziału w licytacji Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż po upływie 3 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach:

 • gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
 • gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych temu uczestnikowi przez Spółkę w zawiadomieniu, co stanowi również przesłankę umożliwiającą Spółce odstąpienie od zawarcia umowy.

 

 1. złożenie co najmniej na 2 dni robocze przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz ze stanem i granicami nieruchomości i przyjęcia ich bez zastrzeżeń według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

 

 1. przedłożenie w oryginale bądź kopii wierzytelnej sporządzonej przez notariusza, na co najmniej 2 dni robocze przed przetargiem:
 • w przypadku osób fizycznych - dokumentów potwierdzających tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 • w przypadku osób prawnych - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu jego przedłożenia,
 • w przypadku występowania w przetargu osoby w charakterze pełnomocnika – pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej przez uprawnioną osobę jednoznacznie upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i akceptacji jego warunków.

 

Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez uczestnika jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

 

Nieuiszczenie wadium lub nieprzedłożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 2 lub 3 powyżej lub ich przedłożenie bez zachowania określonych w ogłoszeniu wymogów skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i określonym powyżej terminie i miejscu oraz przedłożą wszystkie dokumenty w odpowiedniej formie.

 

W przypadku gdy w wyniku przetargu zostanie wybrana oferta cudzoziemca będzie on zobowiązany do uzyskania w uzgodnionym terminie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Niedostarczenie zezwolenia w uzgodnionym terminie  spowoduje utratę wadium, Do ustalenia czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu wymaga takiego zezwolenia zobowiązany jest we własnym zakresie nabywca.

 

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Spółkę. Wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące przetargu rozstrzyga przewodniczący komisji, którego rozstrzygnięcia są ostateczne.

 

Komisja przetargowa przed rozpoczęciem licytacji stwierdzi dokonanie wpłat wadiów na podstawie wyciągu bankowego z wskazanego w niniejszym ogłoszeniu rachunku jak również przedłożenie wymaganych dokumentów i sporządzi wykaz podmiotów, które spełniły warunki udziału w przetargu.

 

Po wywołaniu licytacji przewodniczący komisji przetargowej poda do wiadomości obecnych:

 1. przedmiot przetargu,
 2. cenę wywołania,
 3. minimalne postąpienie.

 

Licytacja odbywać się będzie przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w przetargu oraz głośne podanie oferowanej ceny, będącej powiększeniem ceny wywoławczej o kolejne postąpienia. Uczestnicy licytacji zgłaszają kolejne postąpienia w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość postąpienia. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą. W przypadku jedynego uczestnika licytacji wymagane jest przynajmniej jedno minimalne postąpienie.

 

O rozstrzygnięciu licytacji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Po ustaniu postąpień przewodniczący komisji przetargowej obwieści trzykrotnie ostatnio zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę. 

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest:

 1. przed wyznaczonym przez Spółkę terminem zawarcia umowy uiścić na rachunek bankowy Spółki wskazany w części dotyczącej wadium kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Nieuiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i zatrzymanie wadium przez Spółkę. Wpłata winna nastąpić nie później niż na 3 dni robocze przed zawarciem umowy. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu wymaganej należności na rachunek Spółki,
 2. do ustanowienia w umowie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Gminy Kamień Pomorski i każdoczesnego przedsiębiorcy przesyłowego nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu wody i ścieków przy pomocy sieci kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej oraz studni (zdroju publicznego) - istniejących i planowanych do wybudowania, w tym także służebności przejazdu, przechodu oraz swobodnego wstępu na grunt w celach eksploatacyjnych – wymiany, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, rozbudowy i modernizacji, usuwania awarii oraz przyłączania nowych odbiorców,

 

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

 

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie ustalonym przez strony, który nie może być terminem wcześniejszym niż dzień zawarcia umowy.

 

Wszelkie dokumenty w tym z mapa sytuacyjno-wysokościowa i decyzja o warunkach zabudowy  jak również dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu są dostępne w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski  (budynek przychodni, I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod nr tel. (91) 3211388

 

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części, w każdym czasie, do chwili jego rozpoczęcia, bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

- wzór oświadczenia o którym mowa w ust. 2

 

 

 

 

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Sąsiad

odpowiedz
26.08.2020 13:56

To działka mojego sąsiada