Absolutorium i raport o stanie gminy. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

2020-06-25 13:37
Katarzyna Adamiak
2020-06-25 13:37

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfic Andrzejowi Szczygłowi oraz debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok będą głównymi punktami przyszłotygodniowej sesji. 

Tzw. "sesja budżetowa" zwołana została na wtorek 30 czerwca br. Początek obrad godz. 10.00. 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

a - otwarcie sesji
b - stwierdzenie prawomocności obrad
c - przyjęcie protokółu XXI sesji RM
d - ustalenie porządku obrad.

 1. Raport Burmistrza Gryfic o stanie Gminy

a - debata nad raportem Burmistrza o stanie Gminy za 2019 r.
b - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfic wotum zaufania.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfice za 2019 r. - absolutorium dla Burmistrza Gryfic.

a - wystąpienie Burmistrza
b - przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
c - opinia Komisji Budżetu i Finansów
d - dyskusja
e - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacja dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
f – przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfic z tytułu wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2019 r.
g – przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
h – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2020-2027.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Przybiernówko, gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 223.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 68/4 obręb Przybiernówko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 22/3 obręb Smolęcin położonej w Smolęcinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/224/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 102/4 (udział ¾) obręb Borzyszewo położonej w Borzyszewie na rzecz współwłaściciela.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnej do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnej do składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!