Zakład Wodociągów i Kanalizacji pod wodzą Grzegorza Jelonka

2021-01-18 14:57
Adam Litwinowicz
2021-01-18 14:57

Po wieloletniej pracy Grzegorz Jelonek rezygnuje ze stanowiska prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie. Poprosiliśmy zatem go o przygotowanie wykazu inwestycji i środków, które udało się pozyskać i zrealizować.

- Powiem szczerze, że dużo tego było. Myślę, że podsumowując moje, bez mała 14 lat pracy w ZwiK, wygląda to nie najgorzej. Cieszę się bardzo, że udało się tyle zrobić, ponieważ wymagało to niemałego wysiłku, poczynając od procesu planowania, poprzez nadzór nad realizacją i odbiory techniczne oraz przejmowanie do użytkowania – zauważa Grzegorz Jelonek i dodaje. - Wiele rzeczy robiłem osobiście, jak choćby opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (ponieważ tylko ja w ZWiK posiadam takie uprawnienia) czy części techniczno- opisowej i opracowywanie uzasadnienia wniosków o dofinansowanie dla projektów. Osobiście również przygotowałem kompletną dokumentacje do przekształcenia ZWiK z zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, a także przez te wszystkie lata osobiście prowadziłem postępowania administracyjne dotyczące obowiązku przyłączenia nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Oczywiście wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia nie byłyby możliwe bez wspólnej pracy z moimi bezpośrednimi współpracownikami w ZWiK tj. Panem dyr.ds. tech. Aleksandrem Bernadem, Panem Bogdanem Babickim – głównym specjalistą i kierownikiem oczyszczalni ścieków, Panem Pawłem Hermanem – naszym głównym księgowym czy młodszymi kolegami Panem Grzegorzem Sawko i Pawłem Jakubaszko. Dużej pomocy udzielała nam również Pani Edyta Modzelewska – zatrudniona przez ZWiK do przygotowywania i prowadzenia wniosków o jako kierownik JRP, której bardzo dziękuję za wspólną pracę. Słowa uznania i podziękowania należą się wszystkim podległym mi pracownikom – w tym także pracownikom fizycznym, którzy na co dzień i od święta czuwają na sprawnością urządzeń i sieci wod-kan. To bardzo dobrzy pracownicy, którzy razem z pracownikami administracyjnymi wykonują swoją prace odpowiedzialnie i z poświęceniem, traktując ją jak służbę i utożsamiając się ze swoim zakładem pracy nie tylko w godzinach pracy. Darzyłem i darze ich ogromnym szacunkiem i zaufaniem i uważam, że mogą być dumni z ciężkiej i bardzo potrzebnej społeczeństwu pracy, którą na co dzień wykonują, tak jak ja jestem dumny i zaszczycony tym, że mogłem z nimi pracować. Będzie mi ich wszystkich bardzo brakowało. Mam nadzieję, że mój następca – ktokolwiek nim nie zostanie- będzie potrafił to docenić, ponieważ zasługują na to – kontynuuje.

Grzegorz Jelonek przekazuje nam również „wizję” rozwoju zakładu i najpotrzebniejszych inwestycji. - Co czeka mojego następcę? Ciężki „kawałek chleba” – jak mawiają ludzie. Jeżeli ktokolwiek myśli, że trafi na ciepłą posadkę, gdzie niewiele się dzieje, niewiele robi i niewiele jest odpowiedzialności- to jest w wielkim błędzie. Praca w przedsiębiorstwie wod-kan – co wielokrotnie podkreślałem - nigdy się nie kończy. Nie zamyka się biura i nie wyłącza telefonu. Przed moim następcą moc pracy i wyzwań, które będzie miał do realizacji już w niedługim czasie. Wspomnę tylko o tym, że w tym roku będzie musiał opracować i złożyć do Wód Polskich nowe wnioski taryfowe określające ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na kolejne 3 lata, doprowadzić do końca remont kanalizacji sanitarnej w Mrzeżynie, opracować zmiany do Regulaminu dostaw wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy czy opracowanie planu bezpieczeństwa wodnego. Będzie musiał zmierzyć się z problemami dotyczącymi modernizacji przez gminę kompostowni, upadłości ZBK i windykacji zapłat od zarządzanych przez nie Wspólnot Mieszkaniowych, postępowaniami administracyjnymi w stosunku do mieszkańców Trzebusza, którzy do tej pory nie przyłączyli się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, a także poszukiwaniem środków na wkład własny aby móc złożyć wnioski o dofinansowanie budowy II nitki kolektora ściekowego czy budowy nowej stacji wodociągowej i magistrali wodnej w celu zaopatrzenia, szybko rozwijającego się Rogowa w wodę. To tylko część z bardzo ważnych i niełatwych przedsięwzięć do realizacji w tym roku. Ponieważ jest ich dużo - dużo więcej, jak choćby odłożona ze względu na covid -19 budowa wodociągu do miejscowości Lewice czy zakup nowego wozu asenizacyjnego. Jeśli do tego doliczymy wprowadzone i planowane do wprowadzenia kolejne zmiany w prawie dotyczące gospodarki wod-kan w tym nowych, bardziej restrykcyjnych norm jakości wody – to nowy prezes na monotonię i nudę nie ma co liczyć. Czeka go kawał ciężkiej i odpowiedzialnej pracy podkreśla.

 

Zestawienie projektów zrealizowanych/realizowanych przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. z udziałem środków pochodzących z UE

(Programy PROW i POIIŚ) w latach 2007-2020

Lp. Nazwa projektu Miejsce realizacji Koszt całkowity bruttow zł Koszt kwalifikowanyw zł Dofinansowanie Termin zakończenia Okres trwałości projektu
1. Budowa stacji uzdatniania wody w Nowielicach, Gmina Trzebiatów (PROW) Nowielice 1 217 236,83 846 422,58 634 816,00 16.04.2013r. 18.12.2017r.
2. Rozbudowa ujęcia wód podziemnych SUW w Mrzeżynie - studnia nr 5 wraz z podłączeniem (PROW) Mrzeżyno 612 786,00 498 200,00 373 650,00 23.01.2014r. 18.12.2017r.
3. Poprawa jakości zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Chomętowo, Gmina (PROW) Chomętowo 684 488,91 556 691,39 417 518,00 24.07.2014r. 26.06.2018r.
4. Remont stacji uzdatniania wody w Gosławiu, Gmina Trzebiatów (PROW) Gosław 959 327,69 780 146,90 585 110,00 23.10.2014r. 20.12.2018r.
5. Remont ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłodkowo, Gmina Trzebiatów (PROW) Kłodkowo 891 504,00 724 800,00 543 600,00 25.02.2015r. 30.10.2019r.
6. Zakup samochodu asenizacyjnego dla miejscowości wiejskich Gminy Trzebiatów (PROW) Chełm Gryficki 510 450,00 415 000,00 311 250,00 25.01.2015r. 30.11.2019r.
7. Remont instalacji zbiorników magazynowania wody z wymiana zbiorników w Gosławiu, Gmina Trzebiatów (PROW) Gosław 195 930,27 159 292,90 119 469,00 25.02.2015r. 01.02.2020r.
8. Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie (POIŚ) Chełm Gryficki 228 620,00 185 969,00 158 073,65 30.06.2015r. 30.06.2020r.
9. Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie (POIŚ) ( z kosztami IK) Chełm Gryficki 15 422 069,64

12 538 268,00

7 993 145,85 30.09.2018 31.12.2023
10. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrzeżynie (POIŚ) Mrzeżyno 1 678 950,00 1 365 000,00 870 187,50 04.06.2018 31.12.2023
11. Zakup koparki do utrzymania rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone (POIŚ) Chełm Gryficki 263 097,00 213 900,00 136 361,25 30.07.2018 31.12.2023
12. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Trzebusz – Etap I (POIŚ) Trzebusz 2 950 000,00 2 398 373,98 1 528 963,41 31.12.2019 31.12.2024
13. Zakup przerzucarki kompostu Chełm Gryficki 758 804,61 616 914,32 393 282,88 30.06.2020 30.06.2025
14. Remont i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mrzeżynie Mrzeżyno 3 444 000,00 2 800 000 1 785 000,00 30.11.2021 30.11.2026
Razem 29 817 264,95 24 098 979,07 15 850 427,54    

Inwestycje zrealizowane – 29 817 264,95 zł

DOTACJE OTRZYMANE/PRZYZNANE – 15 850 427,54 zł w tym:

PROW – 2 985 413 zł (limit w perspektywie 3 mln zł)

POIIŚ – 12 865 014,54

 

 

Do tego należy dodać inwestycje, remonty i przedsięwzięcia za kwotę kolejnych kilkudziesięciu milionów złotych, które nie były zrealizowane z pomocą wsparcia ze środków z UE, a które niewątpliwie zmieniły gospodarkę wodno-ściekową w gminie Trzebiatów, takie jak:

 

 

  1. Realizacja inwestycji kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trzebiatowie- w ramach której skanalizowano część miasta która nie był podłączoną do kanalizacji (ok. 30% miasta), wyremontowano kanalizację na pozostałej części miasta w tym zlikwidowano odpływy ścieków do Regi i Młynówki (głownie z budynków komunalnych) oraz wybudowano kompostownię – co kosztowało ok. 12 mln zł
  2. Automatyzacja procesów pracy stacji wodociągowych, oczyszczalni ścieków oraz głównych przepompowni
  3. Zakup nowych pojazdów oraz traktora dla ZWiK
  4. Remont i rozbudowa budynku administracyjno-technicznego, który był budynkiem przeznaczonym do funkcjonowania jak laboratorium oczyszczalni ścieków
  5. Remont i wymiana sieci wod-kan w Nowielicach;
  6. Wymiana sieci wodociągowej w Trzebuszu wraz z wymianą sieci Nowielice – Trzebusz
  7. Budowa sieci wodociągowej Nowielice – Gorzysław i zmiana systemu zasilania wodą dla wsi Roby, Gorzysław, Bieczyno i Bieczynko – poprawa jakości wody
  8. Remonty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przejętej na terenach „powojskowych” w Mrzeżynie, Rogowie i Jarominie, w celu jej utrzymania we właściwym stanie technicznym od roku 2007 do dnia za kwotę prawie 3,5 mln zł
  9. Doprowadzenie do ujawnienia (jako mienia poniemieckiego) i przejęcia na ewidencję sieci kanalizacji deszczowej w Rogowie – co pozwoliło uporządkować gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi na tym terenie
  10. Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi odprowadzanymi do kanalizacji deszczowej należącej do ZWiK i wprowadzenie opłat za wody opadowe oraz wyłączenie ich utrzymywania z pieniędzy pochodzących z taryf za wodę i ścieki od odbiorców.

Opracowanie i zatwierdzenie przez wojewodę analizy ryzyka bezpieczeństwa dla wszystkich ujęć wody w gminie.

 

 

Komentarze (15)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Leszek

odpowiedz
18.01.2021 17:52

No i tym sposobem jesteśmy - gdzie? W innych miejscowościach są niższe stawki za wodę - dlaczego? Może naszą woda jest lepsza albo lepszejsza. A jaka pensyjke przygarnie następca Pana Grzegorza?

Jacek

18.01.2021 17:52

W innych - czyli w których? Może w tych co gmina dopłaca wodociągom do cenny wody, w zamian za co ludzie płaca mniej?

trzebiatowianin

odpowiedz
18.01.2021 16:42

a nic nie wyczytałem odnosnie poprawy kompostowni i czy będzie dalej smierdziało w Trzebiatowie bo były obiecanki że sytuacja ulegnie poprawie

K.W.S.W.

18.01.2021 16:42

Zapytaj burmistrza i radnych, co zrobili z pieniędzmi, które pobierają od lat od ZWiK u za dzierżawę kompostowni, z których mogli już dawno ją zmodernizować, bo to gmina jest jej właścicielem.

walek

odpowiedz
18.01.2021 17:13

A jak się jedzie autem to dalej jest smród

kolega waldiego

18.01.2021 17:13

Waldi, zmień auto, bo jak się jedzie za tobą , to smród twoich spalin i to szkodliwy. jest czuć nie tylko na odcinku 50m!

Wacek

odpowiedz
19.01.2021 09:50

niby wszystko w porządku , a jednak śmierdzi. co więcej bez widoku na to by się zmieniło na lepsze. Pytanie zadane przez K.W.S.W. jak najbardziej na miejscu. Dobrze by było by Pan olejniczka , który bierze pieniądze od Gminy i jednocześnie od ZWIK, bo jest w radzie nadzorczej cokolwiek powiedział o tym jak ten smród jeszcze długo będzie odczuwany. Choć to też nadzieja tylko, bo tyle czasu bierze kasę bez widocznych i co więcej odczuwalnych efektów.

Wacek

odpowiedz
19.01.2021 09:52

poprawię się, chodzi oczywiście o Pana Wiceburnistrza Olejniczaka -

Mieszkaniec gminy

odpowiedz
18.01.2021 16:50

Dziękuję i życzę dużo zdrowia też miło było z Panem prowadzić utarczki ale zawsze do przodu z myślą o Mieszkańcach pozdrawiam

Karol

odpowiedz
19.01.2021 00:10

I ciekawe który kolega zbawcy gminy Józefa zastąpi Jelonka? Jest o co się starać! Pensja jedna z najwyższych w gminie i spółka nie do zniszczenia... Radek to jest naprawdę bardzo ciekawe kto tym razem spełni kryteria? 😜😜😜KOLEJNY POTRZEBUJĄCY DOBRZE PŁATNEJ ROBOTY? JESZCZE KILKU KOLESI NAJLEPSZEGO W DZIEJACH MIASTA BURMISTRZA CHCE SIĘ PODNIEŚĆ Z KRYZYSU....

Wicek

19.01.2021 00:10

Ze wszystkim się zgadzam, oprócz stwierdzenia, że jest to spółka nie do zniszczenia. "Fachowcy" potrafią zniszczyć nie takie wodociągi. Wystarczy poszukać w intrenecie, żeby zobaczyć, że to jednak możliwe.

Mieszkaniec

odpowiedz
19.01.2021 07:01

Zapomnieli dodać pkt 1. Podwyżki stawek za wodę i ścieki które przecież są ważne aby wystarczyło budżetu na pensyjki i „utrzymanie sieci”

Egon

odpowiedz
20.01.2021 07:23

Ukradli tą kasę to są darmozjady im trzeba patrzeć na ręce co minutę

gryficzanin

odpowiedz
19.01.2021 10:52

Nie czytałem całego artykułu, bo i po co. Zastanawiam się jaki cel przyświecał piszącemu ten (domniemuję, że sponsorowany) artykuł. Śmiem twierdzić, że głównym celem było porównanie osiągnięć jednego kierownika zakładu komunalnego z innym kierownikiem zakładu komunalnego w powiecie, do którego redaktor naczelny ma delikatnie mówiąc uprzedzenie.

trzebiatowiak

19.01.2021 10:52

A jak się tak zastanawiałeś, to nie wpadłeś na to, że może to być forma podsumowania i podziękowania dla kogoś kto zrobił bardzo dużo dobrej roboty dla tej gminy? Wiem, że to boli co niektórych, szczególnie że na tym tle inni - nie tylko w gminie, ale i w powiecie wyglądają gorzej niż marnie.