Zakład Gminny "Mrzeżyno" ogłasza przetarg

2021-01-27 16:10
Redakcja
2021-01-27 16:10

Zakład Gminny "Mrzeżyno"ogłasza przetarg na dzierżawę terenów na plaży, dojściach i torów wodnych oraz WC publicznych w Mrzeżynie i Rogowie

Zakład Gminny „ Mrzeżyno” Sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów na plaży, dojściach, torów wodnych i WC publicznych na zejściach na plażę w Mrzeżynie i Rogowie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na sezon letni 2021r. ( od 15.05. 2021 do 15.09.2021)

1. Na działce nr 10/14 Mrzeżyno 1:

a)      Wypożyczalnia sprzętu wodnego – jedno stanowisko o powierzchni 10m2. Razem trzy

punkty pomiędzy zejściami ( zejście w porcie wschodnia strona do zejścia Nr 4.) zał. mapa.

b)      Punkt gastronomiczny ( kopuła lub namiot, podobne…) przy zejściu Nr 2 na plaży po

zachodniej stronie o powierzchni 200 m2

c)      Punkt gastronomiczny ( kopuła, namiot, przyczepa gastronomiczna, podobne..) przy zejściu

Nr 4, na plaży po wschodniej stronie w zależności od szerokości plaży 200 m2

c) Wypożyczalnia sprzętu plażowego (leżaki, kosze plażowe) pomiędzy zejściami Nr 1 do Nr 4.

d) Handel z ruchomych punktów handlowych ( np. wózek hot dog ) na dojściach do plaży.

e) WC publiczne ( kontenery) przy zejściach na plażę Nr 2, Nr 3, Nr 4 ( na okres od 30.04.2021 do 30.09.2021)

f) Punkt gastronomiczny na plaży po zachodniej stronie ujścia rzeki Regi ok. 80 m na zachód od falochronu 200 m2

2. Informacje szczegółowe  można uzyskać w siedzibie spółki ul. Trzebiatowska 24; 72-330 Mrzeżyno w pokoju nr 1 lub pod numerem telefonu 606 763 096.

3.  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą w trakcie trwania umowy.

4. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie :

Wypożyczalnia sprzętu pływającego, wypożyczalnia sprzętu plażowego, handel z punktów ruchomych: 1.000,00 zł za punkt,

Punkt gastronomiczny: 2.000,00 zł za punkt,

WC publiczne (3 kontenery): 2.000,00 zł

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 11 lutego 2021 roku na rachunek bankowy Spółki prowadzony w PKO Bank Polski S.A. : 68 1020 2821 0000 1502 0003 5709.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółki.

5. Przetarg o godz. 1100 w dniu 15 lutego 2021 roku w Mrzeżyńskim Centrum Sportu w Sali Nr 1 przy ul. Tysiąclecia 32A, 72-330 Mrzeżyno

6. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego zawartej  umowy.

7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, w ciągu 5 dni.

8. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy dzierżawy najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r. wygasają jej uprawnienia z tytułu wygranego przetargu i wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

10. Warunki dzierżawy:

a) Dzierżawa obejmuje okres określony(sezon) od 15.05.2021 r. do 15.09.2021 r.

( WC od 30.04. do 30.09.)

b) Cena wywoławcza na poszczególne punkty nie może być niższa jak:

- dzierżawa gruntu pod   ustawienie punktu gastronomicznego 6.700,00 zł  netto za sezon

- dzierżawa gruntu pod pozostałe działalności /wypożyczalnia sprzętu pływającego,

sprzętu plażowego, hot dog, nie może być mniejsza niż 2800,00zł netto. za punkt.

c) dzierżawa WC publicznych przy zejściach ( 3 szt.) nie może być mniejsza niż 4.600,00 zł.

11. Podmioty prowadzące działalność w toaletach publicznych zobowiązują się do udostępnienia toalet ratownikom wodnym i pracownikom bez pobierania opłat.

12. Osoby zamierzające wziąć udział w postępowaniu przetargowym zobowiązane są do zapoznania się z projektem umowy dzierżawy i warunkami szczegółowymi na stronie  www.zg.mrzezyno.pl.

13. Dzierżawca indywidualnie ma obowiązek uzgodnić z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie sposób posadowienia obiektów i uzyskać wymagane prawem decyzje. Wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne – zgodnie z art. 37 ust 1 i art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.934 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Porządkowym nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ochrony terenów pasa technicznego ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2468). W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ma prawo odmówić wydania zgody na zajęcie terenu lub żądać opuszczenia dzierżawionej nieruchomości. Z uwagi na określone powyżej warunki rozwiązujące wynikające z ustaw odrębnych, a oparte o wyżej wymienione przepisy, Najemcy nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów i odszkodowania za poniesione nakłady i utracone korzyści.

14. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać; w biurze Spółki

ul. Trzebiatowska 24 lub tel. 606763096, 913866239  i na stronie  zg.mrzezyno.pl

 

Komentarze (3)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

pytek

odpowiedz
28.01.2021 08:09

Ogłaszanie dzisiaj przetargu na coś takiego, jest po prostu kompletnie oderwane od życia i jest nieporozumieniem. Bo każdy zastanawia się, czy w tym kraju ktokolwiek mu zagwarantuje, że będzie sezon, że poluzują obostrzenia covidowe, a może jeszcze docisną? Po naszych rządzących można się wszystkiego najgorszego spodziewa, w związku z tym ryzyko startowania w przetargu i prowadzenia takiej działalności jest ogromne. Kto w takim wypadku zaryzykuje wyrzucenie pieniędzy w błoto?

pytek

28.01.2021 08:09

Przeczytaj jeszcze raz, to co napisałem. Nie mówię, że ma nie być przetargu. Mówię tylko, że termin jest nieadekwatny do sytuacji.

PEESELE

28.01.2021 08:09

To jest biznes. Ktoś kto się decyduje podejmuje ryzyko. Gdyby nie było przetargu to powiedzielibyście, że kolesiostwo.