Uwaga! Potrzebne jednak zaświadczenie!

2021-11-24 8:48
Sylwester Wasiak
2021-11-24 8:48

Zmianie uległy zasady rozpatrywania wniosków w programie „Granty PPGR”.

Jak określono „W związku z przeprowadzoną w dniu 17 listopada br. aktualizacją warunków naboru programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa, operator Programu wprowadził zapis o konieczności przedstawienia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR członka rodziny (krewnego w linii prostej, tj. rodzica, dziadków, pradziadków/opiekuna prawnego) w postaci zaświadczenia lub innego dokumentu wystawionego przez instytucje organów publicznych. Zatrudnienie można potwierdzać: świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy PPGR, legitymacja ubezpieczeniowa podbita przez pracodawcę PPGR, zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wskazanej osoby w PPGR wydane przez upoważnioną instytucję.”
Przedłożenie tych dokumentów jako załączników było dotychczas dobrowolne i nie stanowiło wymogu koniecznego do złożenia oświadczenia. W związku z powyższym osoby które złożyły oświadczenia bez dokumentów poświadczających zatrudnienie, muszą dostarczyć dokumenty do miejsca złożenia oświadczenia. Termin składania dokumentów upływa 10 grudnia 2021 r.
Brak przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie spowoduje nieuwzględnienie złożonego oświadczenia do dofinansowania na zakup komputerów.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!