Ogłoszenie o przetargu

2022-01-22 12:05
Redakcja
2022-01-22 12:05

Zakład Gminny "Mrzeżyno" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrzeżynie ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów  na plaży, dojściach i torów wodnych oraz kontenerów WC publicznych w Mrzeżynie na okres czterech sezonów tj. 2022r; 2023; 2024; 2025. ( od 1 kwietnia do 30 września każdego roku).

1. Na działce nr 10/14 Mrzeżyno 1:

a)      Wypożyczalnia sprzętu wodnego –  10m2 usytuowana po zachodniej stronie zejścia na plażę  Nr 3 zał. mapa.

b)      Punkt gastronomiczny ( kopuła, namiot, moduły kontenerowe, podobne…) przy zejściu Nr 1 ul. Marynarska ( przy pomniku) na plaży po zachodniej stronie zejścia 400m2

c)      Punkt gastronomiczny ( kopuła, namiot, modułu kontenerowe, podobne..) przy zejściu

Nr 2, ul. Nadmorska ( przy kościele) na plaży po zachodniej stronie 300 m2

d)      Punkt gastronomiczny ( kopuła, namiot moduły kontenerowe, podobne..) przy zejściu Nr 3, ul. Śliska ( hotel Zalewski) na plaży po zachodniej stronie 300m2.

e)      Punkt gastronomiczny ( kopuła, namiot, kontener, ….) przy zejściu Nr 4 ul. Wypoczynkowa na plaży po zachodniej stronie 200m2.

f) Handel z ruchomych punktów handlowych ( np. wózek hot dog ) na dojściach do plaży.

g) WC publiczne ( kontenery) przy zejściach na plażę Nr 1,Nr 2, Nr 3, Nr 4, WC w centrum przy szkole Al. Tysiąclecia.

 

2. Informacje szczegółowe  można uzyskać w siedzibie spółki ul. Trzebiatowska 24; 72-330 Mrzeżyno w pokoju nr 1 lub pod numerem telefonu 606 763 096.

3.  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą w trakcie trwania umowy.

4. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie:

Wypożyczalnia sprzętu pływającego, handel z punktów ruchomych: 1.000,00 zł za punkt,

Wadium za punkt gastronomiczny: 5.000,00 zł za 1 punkt,

Wadium za WC publiczne (5 kontenerów ): 2.000,00 zł

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 11 lutego 2021 roku na rachunek bankowy Spółki prowadzony w PKO Bank Polski S.A.: 68 1020 2821 0000 1502 0003 5709.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółki.

5. Przetarg odbędzie się o godz. 11,00 w dniu 15 lutego 2021 roku w Mrzeżyńskim Centrum Sportu w Sali Nr 1 przy ul. Tysiąclecia 32A, 72-330 Mrzeżyno

6. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy sezon zawartej  umowy.

7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, w ciągu 5 dni.

8. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy dzierżawy najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r. wygasają jej uprawnienia z tytułu wygranego przetargu i wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. postępowanie przetargowe wynosi 500 zł.

10. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

11. Warunki dzierżawy:

a) Dzierżawa obejmuje okres określony(sezony) w latach 2022; 2023; 2024; 2025r. w okresach od 1 kwietnia każdego roku do 30 września każdego roku.

b) Cena wywoławcza na poszczególne punkty nie może być niższa jak:

I. dzierżawa gruntu pod   ustawienie punktu gastronomicznego przy zejściu Nr 1 ul. Marynarska ( przy pomniku) – 35.000,00 zł.  netto za sezon.

II. dzierżawa gruntu pod ustawienie punktu gastronomicznego przy zejściu Nr 2. Ul. Nadmorska ( przy kościele) -  25.000,00 zł.

III. dzierżawa gruntu pod ustawienie punktu gastronomicznego przy zejściu Nr 3 ul. Śliska ( hotel Zalewski) – 30.000,00 zł.

IV. dzierżawa gruntu pod ustawienie punktu gastronomicznego przy zejściu Nr 4 ul. Wypoczynkowa – 20.000,00 zł.

- dzierżawa gruntu pod pozostałe działalności /wypożyczalnia sprzętu pływającego,

 hot dog, nie może być mniejsza niż 3000,00zł netto. za punkt.

c) dzierżawa WC publicznych przy zejściach ( 5 szt.) nie może być mniejsza niż 5000,00 zł.

11. Podmioty prowadzące działalność w toaletach publicznych zobowiązują się do udostępnienia toalet ratownikom wodnym i pracownikom bez pobierania opłat.

12. Osoby zamierzające wziąć udział w postępowaniu przetargowym zobowiązane są do zapoznania się z projektem umowy dzierżawy i warunkami szczegółowymi na stronie  www.zg.mrzezyno.pl.

13. Dzierżawca indywidualnie ma obowiązek uzgodnić z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie sposób posadowienia obiektów i uzyskać wymagane prawem decyzje. Wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne – zgodnie z art. 37 ust 1 i art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.934 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Porządkowym nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ochrony terenów pasa technicznego ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2468). W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ma prawo odmówić wydania zgody na zajęcie terenu lub żądać opuszczenia dzierżawionej nieruchomości. Z uwagi na określone powyżej warunki rozwiązujące wynikające z ustaw odrębnych, a oparte o wyżej wymienione przepisy, Najemcy nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów i odszkodowania za poniesione nakłady i utracone korzyści.

14. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać; w biurze Spółki

ul. Trzebiatowska 24 lub tel. 606763096, 913866239  i na stronie  zg.mrzezyno.pl

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Dawid

odpowiedz
17.02.2022 15:26

A gdzie można sprawdzić jakie są wyniki przetargu ? Kto wygrał? Jakie miejsca i za jaką kwotę zostały wylicytowane? Tego typu informację powinny być podane do publicznej wiadomości