Rodziny i seniorzy zapłacą mniej!

Trzebiatów przystąpił do Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Karty Seniora. Program umożliwia korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu szeregu ofert m.in.: kultury, edukacji, rekreacji i transportu. Sprawdź, komu są dedykowane.

Posiadacze Karty Rodziny i Karty Seniora będą mogli korzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert m.in.: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez podmioty biorące udział w programie. 

O Zachodniopomorską Kartę Rodziny mogą się ubiegać:

a) małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; lub ministra właściwego dom spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; lub legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności.

b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem

c) rodzinne domy dziecka

Karty wydawane są bezpłatnie. W przypadku rodzica i jego małżonka Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku dzieci posiadających karty wydane na czas określony, które po ukończeniu 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej ważnej karty do ukończenia 26 roku życia dziecka.

Zachodniopomorska Karta Seniora:

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Karta wydawana jest bezpłatnie na czas nieokreślony.

Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Spraw Społecznych ul. Rynek 15, tel. 913872437 oraz na stronie www.rodzina.wzp.pl

 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia