Rekrutacja do policji wciąż trwa. Złóż swoje dokumenty w gryfickiej komendzie

Policja wciąż poszukuje kandydatów, do służby w swoich szeregach. Dokumenty można składać również w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach. Zobacz jakie korzyści niesie ze sobą praca w policji.

Wciąż trwa proces rekrutacji do służby w policji. Oferta jest skierowana do ludzi młodych oraz wszystkich tych, którzy chcą mieć wpływ na własny rozwój zawodowy oraz pomagać innym. Od 1 września 2017 r. dokumenty można składać również w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds Kadr i Szkolenia pok.205 tel.91 38 57 582 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

 • 20 marca 45 osób
 • 2 lipca 65 osób
 • 24 września 50 osób
 • 27 grudnia 62 osoby

Kandydat do Policji musi spełniać następujące kryteria:

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. O Policji (tekst jednolity DZ. U. z 2016r. Poz. 1782)

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
 • korzystający w pełni z praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służbyw formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, który gotów jest się podporządkować.
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponad to mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 42 (tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261) oraz we wszystkich komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem Komendy Miejskiej w Szczecinie).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B)
 • kserokopia świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • dowód osobisty oraz książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
 • składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginał).

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. Doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl (praca/informator dla kandydatów/dokumenty do pobrania).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI, POSIADAJĄCY:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
 • prawo jazdy kat. "A" lub "C".

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. W sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (DZ. Z 2012 r. Poz.432 z późn.zm.).

Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

UWAGA:

Komendant Główny Policji w oparciu o cykliczną analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2018, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia