Radni będą obradować...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryficach zwołał kolejną sesję. Posiedzenie odbędzie się, we wtorek 26 marca w sali 101. Początek, godz. 10.

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Gryficach:

1. Sprawy regulaminowe
a – otwarcie sesji
b – stwierdzenie kworum
c – przyjęcie protokółu VI sesji
d – ustalenie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice
na l. 2019-2040.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców
osiedli.
5. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia
objętych dofinansowaniem w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 369/15 obręb Rzęskowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji członka Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
9. Wolne wnioski.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Zamknięcie sesji.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia