Absolutorium i raport o stanie gminy. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Gryfic Andrzejowi Szczygłowi oraz  debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok będą głównymi punktami X sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 18 czerwca.

Sesja rozpocznie się we wtorek o godzinie 10.00 w sali 101 Urzędu Miejskiego w Gryficach.  

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:  

a – otwarcie sesji

b – stwierdzenie quorum

c – ustalenie porządku obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza Gryfic z pracy między sesjami Rady.

3. Raport Burmistrza Gryfic o stanie gminy.

a – debata nad raportem Burmistrza o stanie gminy za 2018 r.

b – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfic wotum zaufania.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfice za 2018 r. - absolutorium dla Burmistrza Gryfic.

a - wystąpienie Burmistrza

b - przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.

c - opinia Komisji Budżetu i Finansów

d - dyskusja

e - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

f - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfic z tytułu wykonania budżetu gminy Gryfice za 2018 r.

g - przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie absolutorium.

h - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019- 2040.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach na remont wieży głównej i wieżyczki bocznej, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont stropów klatek schodowych Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/475/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 1 w Gryficach poprzez zmianę adresu siedziby tego przedszkola.

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Lubin oraz zmiany niektórych uchwał.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Grębocin oraz zmiany niektórych uchwał.

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Wołczyno oraz zmiany niektórych uchwał.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Turystycznego Szlaku „Dwóch Bram” obejmującego najważniejsze zabytki w Gryficach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Rapackiego 22 w Gryficach wraz z przynależnym udziałem do 330/10000 w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 20/3 o powierzchni 0,0906 ha w drodze przetargu ograniczonego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 75/6 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice stanowiącej działkę nr 75/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Gryfice, służebnością gruntową.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 347 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/13 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej na rzecz właściciela działki przyległej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/14 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 62/50 obręb nr 8 m. Gryfice położonej przy ul. Malinowej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. (9)

22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. (14)

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic.

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezesa Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gryficach. 26. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

27. Wolne wnioski i zapytania.

28. Zamknięcie sesji. 

 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia